Zmeny v programe Sklad

20.04.2021 verzia 17.39

V grafe predajnosti tovaru (Ctrl+G) je v záhlaví doplnený počet.

Do hlavičky xml súboru pri exporte dokladu cez CtrlU je sú doplnené základy pre jednotlivé sadzby, dane a celková suma.

Staré rastrové písmo Terminal na obrazovku, pri ktorom sa nedá plynule meniť veľkosť, je nahradené písmom Roboto Mono Semibold.

Ak bola bolo nastavené varovanie na minimálnu maržu, nebola individuálna cena v riadku vidieť (pri nižšej marži).

Program havaroval, ako bolo zapnuté obalové konto, ale žiadne obaly neboli zadané v číselníku Obaly.

15.04.2021 verzia 17.38

Doplnené stránkovanie v zostave Kontrola skladových kariet.

V tlačovej zostave Sumárne prehľady je pridané triedenie podľa konečného príjemcu.

Doplnený opis počiatočných stavov obalov (pri zadávaní v číselníku Obaly).

Nefungovalo zobrazenie faktúr vo funkcii Faktúry V-SOFT.

19.03.2021 verzia 17.37

V tlačovej zostave Podrobné prehľady je pridané triedenie podľa konečného príjemcu.

Odstránená chyba - nedali sa pridávať dokumenty k dokladom cez Ctrl+Shift+F9.

Opis pohybov na karte v zostave Skladová karta - opis nebol zoradený podľa dátumu.

18.03.2021 verzia 17.36

Pridané hromadné prečíslovanie kariet - v skladovej karte treba stlačiť Ctrl+Shift+F6. Program si vypýta názov súboru, v ktorom sú v zapísané dvojice: staré číslo; nové číslo.

V tlačovej zostave Ponuka, cenník sú vynechané vyradené karty.

V zostave Bilancia odberateľov sú vynechané firmy s nulovým obratom. Výnimkou sú firmy ručne vybrané zo zoznamu firiem.

Oprava zostavy Skladová karta - opis pre všetky karty (tzn. bez zadania čísla karty).

11.03.2021 verzia 17.35

Pri zadaní cudzej meny (Ctrl+D) program neponúkol naposledy zadané hodnoty.

Program havaroval pri prečíslovaní karty.

10.02.2021 verzia 17.34

Pripájanie dokumentov k dokladom:
- Namiesto Ctrl+Shift+F9 pre zobrazenie dokumentov k dokladu je možné aj kliknúť na zobrazenú ikonku.
- Dokumenty sa k otvorenému dokladu dajú priraďovať aj pomocou myši - kliknutím myši na dokument, potiahnutím na záhlavie dokladu a pustením. Môže sa potiahnuť viac dokumentov naraz.
- V zozname dokumentov, ktorý sa zobrazí po stlačení Ctrl+Shift+F9, sa stlačením Ctrl+C na konkrétnom súbore skopíruje súbor do schránky a v poštovom programe (napr. Outlook) sa môže vložiť do emailu ako príloha stlačením Ctrl+V. Stlačením Ctrl+R, alebo kliknutím pravým tlačidlom na myši sa zobrazí menu s voľbami Kopíruj, Tlač, Umiestnenie.
- Rovnako ako pri obrázkoch sa dá privolať menu kliknutím pravým tlačidlom myši, alebo stlačením Ctrl+R na názov dokumentu, s voľbami Kopíruj, Tlač, Umiestnenie, Odstráň.

- Na karte tovaru sa zobrazí ikonka indikujúca, že k tovaru je priradený obrázok.
- Obrázok sa k otvorenej karte dá priradiť aj pomocou myši - kliknutím myši na obrázok, potiahnutím do okienka karty a pustením.
- Ak kliknete na zobrazený obrázok pravým tlačidlom na myši (alebo Ctrl+R), zobrazí sa menu s voľbami Kopíruj, Tlač, Umiestnenie, Odstráň

Pri prečíslovaní karty sa prečíslujú všetky výskyty - tzn. v čiarových kódoch, individuálnom cenníku, inventúrnom zozname, odložených cenách a obrázkoch.

V zozname tovaru sa zobrazí prirážka (marža), aj keď je záporná.

Pridané písmo pre obrazovku Roboto Mono, vhodné pre väčšie obrazovky. Lepšia náhrada za staré písmo FixedSys, Terminal.

19.01.2021 verzia 17.33

Pri zadávaní dokladu sa dá vyhľadať riadok podľa čísla, typu, názvu, poznámky, alebo kódu dodávateľa stlačením Ctrl+F v danom stĺpci. Na položky, ktoré sa preskakujú po stlačení Enter sa dá dostať s klávesou Tab.

Nešlo kopírovanie jednotlivých položiek cez Ctrl+C pri zadávaní dokladu.

Pri zmene objednávky, proforma a pod. na iný doklad sa stratili väzby na pripojené dokumenty.

11.01.2021 verzia 17.32

Stlačením F11 na položke Cena v dodacom liste, príjemke a pod. sa zobrazia posledné príjmy danej položky (aj za minulý rok). Ak sa jedná o príjemku, objednávku-nákup, alebo dopyt, prednostne sú v zozname nákupy od daného dodávateľa.

Položky z dodacieho listu, príjemky atď. je možné skopírovať a použiť v inom doklade. Riadky dokladu treba označiť stlačením Shift a klávesou "dole", alebo "hore". Stlačením Ctrl+C sa riadky skopírujú do schránky (clipboard) a odtiaľ je možné ich so Shift+Insert (alebo s Ctrl+V) vložiť do toho istého, alebo iného dokladu.

Aktualizovaná príručka.

Dĺžka poznámky k položke v riadku sa dá nastaviť parametrom DlzkaPozn= v súbore skladxxx.ini (napr. sklad121.ini pre rok 2021). Musí byť v rozsahu 6 až 21 (v SQL verzii 6 až 31).

Interval pre výpis pohybov na karte (Ctrl+F3), ktorý je nastavený štandardne na 3 roky, sa dá zmeniť parametrom TlacKarBil=. Zadáva sa počet mesiacov, napr. TlackarBil=15 znamená, že sa prehľadávajú údaje 15 mesiacov dozadu.

Rozpočítanie nákladov do cien (Ctrl+A) je pridané aj v iných dokladoch ako Príjem.

Pri tlači etikiet sa pri celkovom počte nad 50ks dá kontrolná otázka, či sa má naozaj urobiť tlač.

V objednávkach-nákup a v dopyte je nastavený počet desatinných miest pre cenu rovnako ako v príjemke.

Tlačová zostava Inventúra za všetky sklady nebola správna, ak nebol tovar v jednotlivých skladoch definovaný rovnako, t.j. pod rovnakým číslom nebol ten istý tovar.

28.12.2020 verzia 17.31

Pri ročnej uzávierke sa nepreniesla na karty posledná nákupná cena. Dodatočne sa dá urobiť spustením funkcie Servis - Kontrola údajov - Skladové karty.

Oprava zadávania číselníku Cenové kategórie. Ak sa vložil medzi riadky prázdny riadok, pri zápise sa stratili všetky nasledujúce riadky.

SQl verzia - odstránenie problému pri ročnej uzávierke.

29.09.2020 verzia 17.30

Pridaná voľba pre upozornenie, ak je marža pri predaji tovaru nižšia ako stanovená hodnota. Cena sa zobrazí negatívne.

Pri nákupných objednávkach, alebo dopyte sa dá zobraziť graf predajnosti stlačením Ctrl+G, netreba najprv otvárať kartu tovaru.

Oprava chybného zobrazenia hmotnosti v zozname kariet a v exporte.

Oprava pri tlači zbernej faktúry - ak bolo zadané číslo objednávky v dodacom liste, zberná faktúra sa nedala urobiť.

08.09.2020 verzia 17.29

Doplnený symbol pre návrh etikety: $#q je počet kusov tovaru v jednom balení s etiketou.

Oprava chyby pri vyhodnocovaní inventúry. Nenačítavalo sa množstvo na karte.

Pri vytváraní etikiet podľa položiek z dodacieho listu a pod. sa nezobrazoval zadaný čiarový kód z daného dokladu ($#p), ale len posledný na karte tovaru.

Za určitých okolností nešlo stornovať úhradu k faktúre.

07.08.2020 verzia 17.28

Oprava v v zostave Pohyb zásob - posunuté nadpisy stĺpcov.

03.08.2020 verzia 17.27

V súbore s dodávateľskými kódmi môže byť aj vzor linky pre vyhľadanie tovaru na stránke výrobcu/dodávateľa. Bližie informácie sú v príručke (Skladová karta - Kódy dodávateľa).

Pre zobrazenie dokumentov a obrázkov k tovaru sa dá použiť referenčný súbor index.csv, alebo index.xlsx. Musí byť v priečinku, ktorý je nastavený pre obrázky/dokumenty. V prvom riadku súboru musí byť pomenovanie stĺpcov, ľubovoľné. Počet stĺpcov nie je limitovaný. Prvý stĺpec v tomto súbore je číslo tovaru (karty), zvyšné stĺpce obsahujú názvy dokumentov, obrázkov a linky na webovú stránku. Pri použití takéhoto súboru nie je nutné pomenovávať obrázky a dokumenty podľa čísla karty, názov môže byť ľubovoľný. Jeden a ten istý dokument sa môže takto použiť aj pre viac kariet. Bližie informácie sú v príručke (Skladová karta - Obrázky a iné informácie k tovaru).

V číselníku Cenové kategórie je možné namiesto jednoduchého koeficientu pre výpočet novej ceny zo skladovej, alebo koncovej ceny, zadať vzorec pre výpočet.
Možnosti vzorca sú popísané v príručke. Ak chcete vidieť, ako sa počíta príslušná cena na karte, stlačte na nej Ctrl+F4.

Pri tlači etikiet sa môže zadať aj balenie - program vypočíta potrebný počet etiket podľa zadaného množstva a balenia. Ak sa zníži počet etikiet pre dané balenie, ponúkne sa ďalší riadok so zvyškom.

Pri zobrazení faktúry vo Worde sa nečaká na ukončenie Wordu. Pred zobrazením ďalšej faktúry je ale nutné predtýmm otvorenú faktúru vo Worde zavrieť.

V zostave Predaj - Bilancia je na koniec pridaná informácia o počte prijatých výmenných poukazov (ak boli použité pri platení).

V zostave Uzávierka - Denná tržba je dopredaný tovar zoradený podľa názvu.

V zostave Bilancia odberateľov neboli uvedené počty dokladov, ak bol výber podľa predajcov.

Pri exporte zostavy do Excelu sa nezohľadňoval nastavený počet desatinných miest pre skladové a predajné ceny.

Pri tlačových zostavách s voľbou "Všetky sklady" sa nedávali správne výsledky - spracovali sa aj sklady, ktoré neboli vybrané. Voľba skladov cez Shift+F2 nefungovala.

28.05.2020 verzia 17.26

Oprava chyby - pri prepise objednávky do faktúry a pod. sa nepreniesli správne poznámky k položke, ak bola na viacerých riadkoch a niektorý bol označený s F2 (vynechaný z prepisu).

27.05.2020 verzia 17.25

Pridaná podpora eKasy FiskalPro.

Pri zobrazení stavu pokladne cez Shift+F10 sa zobrazuje stav podľa údajov v databáze a po stlačení PageDown stav na eKase. Pri opätovnom použití sa zobrazí stav, ktorý ste si zvolili naposledy. Rozdiel v zobrazení stavov je v tom, že stav na eKase sú nakumulované údaje od poslednej uzávierky, stav v počítači je za daný deň. Stav na eKase nezobrauje súčet predošlých vkladov a výberov. Ak robíte uzávierku každý deň, tak by sa mali zobrazovať rovnaké údaje.
Pridaná je aj možnosť urobiť výber tržby v hotovosti (Shift+F9), ak zostatok v zásuvke nie je menší ako tržba.

Po vytlačení zbernej faktúry sa program ukončil.
Oprava v dodacom liste k zbernej faktúre - k danému tovaru sa nevytlačil použitý čiarový kód pri zadávaní, ale posledný z čiarových kódov.

23.04.2020 verzia 17.24

Oprava zobrazovania poznámky k adrese firmy. Oprava zobrazovania a vytlačenia poznámky k dokladu.