Zmeny v programe Účtovníctvo

15.10.2020 verzia 17.02, 8.93

Pridané prepojenie so stránkou www.ako-uctovat.sk. Ak zapnete voľbu "Informácie zo stránky www.ako-uctovat.sk", tak si môžete pri zadávaní dokladu privolať tieto informácie stlačením Ctrl+U na účte. V menu je v prvom riadku voľba pre príklady účtovania, v ďalších je zoznam článkov, týkajúcich sa daného účtu.

Opravy a úpravy pre test duplicity faktúr:
- Kontrola zadávaného čísla faktúry sa dá potlačiť stlačením Tab na položke. Kontrola pri zaúčtovaní sa dá potlačiť stlačením Ctl+Shift+F9 namiesto Shif+F9.
- Rozlišujú sa faktúry na jednom doklade s rovnakým variabilným symbolom (napr. číslo zákazníka pri telekomunikačných faktúrach), ale rôznymi číslami faktúr (F=).
- Faktúry s tým istým číslom faktúry s odstupom aspoň 25 dní sa nevyhodnotia ako duplicitné (rôzne mesačné splátky a pod., môžu mať stále to isté číslo).

Zrušené výpisy s duálnou menou SKK.

Grafická verzia - oprava pri prečíslovaní dokladov - neurobilo sa od daného riadku, ale vo všetkých dokladoch daného druhu na vstupe.

13.10.2020 verzia 8.92

Grafická verzia - oprava pre výpis zostatku na účte.

12.10.2020 verzia 17.00, 8.90

Oprava pri výbere z číselníka - v zozname sa program nastavil na nesprávny riadok.

Grafická verzia - ak bola zapnutá voľba Pripájanie dokumentov, nefungovalo triedenie dokladov vo funkcii Vstupy.

Grafická verzia - po prečíslovaní dokladov faktúry vo funkcii Vstupy mohlo dôjsť k falošnému oznamu o duplicitnej faktúre a dávka dokladov nešla zaúčtovať.

Kritická chyba - pri prečíslovaní dokladov za celý rok (Ctrl+Shift+F6) došlo k vymazaniu tých riadkov, kde sa číslo nemenilo.

08.10.2020 verzia 16.99, 8.89

Do funkcie Servis - Kontrola bola pridaná aj kontrola duplicity faktúr.

Oprava prečíslovania dokladov za celý rok nefungovala správne v prípade viacerých dokladov s tým istým dátumom.

06.10.2020 verzia 16.98, 8.88

Oprava pri kontrole duplicity faktúr - program dával falošný oznam pre novo pridávané faktúry.
V prípade kopírovania faktúry do iného mesiaca, keď ešte nie je možné zadať správne číslo, treba prepísať číslo faktúry na 1. Na toto číslo program nebude robiť kontrolu.

05.10.2020 verzia 16.97, 8.87

Kontrola duplicity faktúr sa vykonáva už počas zadávania dokladov a týka sa všetkých faktúr, nielen faktúr s DPH. Program kontroluje len doklady pre faktúry odberateľské, alebo dodávateľské a účet, ktorý je v osnove označený s FD, alebo FO. Kontroluje sa aj zhodnosť originálneho čísla faktúry, tzn. ak máte viac dokladov s tým istým variabilným symbolom, treba zadať do dokladu aj číslo faktúry F=. Porovnávajú sa len faktúry v danom účtovnom roku.

Pridaná voľba "Pripájanie dokumentov k dokladom". Ak je táto voľba zapnutá, stlačením Ctrl+W pri zadávaní dokladov je možné k danému dokladu pripojiť dokument vo formáte PDF, Excel, Word a pod. Tento dokument sa potom dá zobraziť vo funkcii Vstupy, pri prezeraní tlačovej zostavy v ktorej sú stĺpce "druh dokladu" a "číslo", alebo pri výbere zo zoznamu faktúr pri párovaní s úhradami. Pridanie dokumentu k dokladu ide cez Ctrl+W, alebo kliknutím myši na dokument na disku a potiahnutím na príslušný doklad. Viac informácií je v príručke.

Pridaná možnosť prečíslovať všetky doklady daného druhu za celý rok. V mesiaci, od ktorého sa má začať, treba odúčtovať všetky doklady pre daný druh dokladu a na čísle prvého dokladu, od ktorého sa má začať prečíslovanie, stlačiť Ctrl+Shift+F6. Od daného riadku sa všetky doklady prečíslujú v poradí podľa dátumu na doklade. Táto operácia je nevratná! Urobte si predtým zálohu údajov.

Úprava pre automatické doplnenie roku v dátume splatnosti. Nasledujúci rok sa doplní, len ak je zadaný dátum minimálne 60 dní dozadu od dátumu dokladu (prípadne viac, podľa nastavenia voľby "platby vopred").

Oprava zobrazenia zoznamu pohľadávok/záväzkov pri párovaní s úhradami (po stlačení F5, alebo F6).

Oprava pri hľadaní dokladov podľa čísla faktúry a pod. Program havaroval, ak bol v prehľadávaných dokladoch použitý účet, ktorý nebol v účtovej osnove.

Oprava v SQL verzii pri importe dokladov.

Oprava v xml súbore pre súhrnný výkaz - celková suma mohla byť za určitých okolností chybná (rozdiel o jedno euro).

Oprava: pri hľadaní dokladov k faktúre program nesprávne sčítal výslednú sumu ak sa jednalo o úhradu dobropisu.

12.08.2020 verzia 16.95, 8.82

Pri výbere faktúr v príkazoch na úhradu chýbala suma a iné údaje.

09.08.2020 verzia 16.94, 8.81

Pri hľadaní dokladov (Alt+F5) podľa sumy sú na konci výpisu aj faktúry a pokladničné doklady, ktorých celková suma zodpovedá hľadanej sume.

Oprava chyby v zostave Obratová predvaha pre syntetické účty. Vznikla v prípade, ak boli účty triedy 5, 6 účtované na obidvoch stranách. Pridaný súčet Má dať - Dal.

05.08.2020 verzia 16.93, 8.80

Do zostavy Náklady a výnosy s voľbou výpisu podľa analytických účtov je pridaný súčet položiek, ktoré zvyšujú výsledok hospodárenia.

Pri dátume splatnosti sa doplní automaticky nasledujúci rok, ak vychádza splatnosť staršia oproti dátumu na doklade o viac ako 30 dní.

Pridané upozornenie pri výkaze DPH, ak sa zoznam plátcov nedal načítať z Finančnej správy (napr. pri vypadnutom Internetovom pripojení).

Oprava: francúzske IČDPH program nedal do kontrolného výkazu.

27.05.2020 verzia 16.92, 8.79

Oprava číslovania dokladov pri importe faktúr z Pohody.

23.04.2020 verzia 16.91, 8.78

Oprava zobrazovania poznámky k adrese firmy.

22.04.2020 verzia 16.90, 8.78

Oprava pre import faktúr z Pohody. Program havaroval, ak boli v názve firmy znaky &.

Pri zadávaní hesla nebolo položka pre heslo prázdna (boli zobrazené hviezdičky).

14.02.2020 verzia 16.89, 8.77

V textovej verzii nefungovala voľba Nepreskakovať značku DPH ak je koeficient.

Odstránený problém pri načítavaní súhrnného výkazu cez eDane/Win.

12.02.2020 verzia 16.88, 8.76

Celkový počet číslic pre stredisko a zákazku môže byť až 8.

Pri ročnej uzávierke sa mohlo stať, že sa neprekopíroval číselník stredísk do nového roku.

10.02.2020 verzia 16.87, 8.75

Oprava pre súhrnný výkaz a DPH podávané cez eDane. Pre rok 2020 sa zmenili názvy na SVDPHv20 a DPHv20.

26.01.2020 verzia 16.86, 8.74

Znovu oprava pre ročné vysporiadanie dane (značka Y, y) v riadkoch 20, 21.

25.01.2020 verzia 16.83, 8.71

V adresári firiem je možné pri zápise novej firmy načítať adresu firmy a IČDPH (podľa Obchodného registra a zoznamu plátcov).
V textovej verzii sa stlačí Shift+F4 pre vytvorenie novej firmy - program si vypýta IČO, alebo IČDPH (môžete použiť aj Ctrl+V pre vloženie skopírovaného údaju).
V grafickej verzii sa zvolí tlačidlom Nová firma, do položky IČO, alebo IČDPH sa vloží príslušný údaj a na danej položke sa stlačí Shift+F4.
Takisto je možné aktualizovať údaje v existujúcej firme, treba sa nastaviť na položku IČO a stlačiť Shift+F4. Adresa sa aktualizuje podľa aktuálneho stavu v Obchodnom registri.
Ak chcete skontrolovať IČDPH, stlačte Shift+F4 na danej položke. Ak IČDPH chýba, tak sa doplní, takisto aj IČO.

Kontrola IČDPH všetkých firiem (cez Servis - Kontrola - Doplnenie...) je zmenená - je vynechaná kontrola zhodnosti názvov a doplnená je kontrola chýbajúceho IČO pre plátcu DPH, ak nejaké má. Kontrola je rýchlejšia.

Pridaná možnosť importu faktúr z programu Pohoda. Podrobnosti sú v príručke (Alt+F2).

V tabuľke DPH sa nezobrazovalo ročné vysporiadanie dane (značka Y, y) v riadkoch 20, 21.

13.01.2020 verzia 16.82, 8.70

Doplnené daňové priznanie DPPOv19. Je možné vygenerovať xml súbor a ručne podať cez Finančnú správu. Pre automatické podanie cez eDane treba počkať, kým tam bude príslušný formulár (zatiaľ nie je, stav k 12.1.2020).
Doplnený nový DPH výkaz (zmeny sú len na PDF výkaze) a Súhrnný výkaz, platný od roku 2020. Časť II sa nevyplňuje.
Vzhľadom nato, že okrem výkazu pre NUJ, sú všetky výkazy elektronické, pri inštalácii programu už nie sú pribalené žiadne iné PDF výkazy, v prípade potreby si príslušný výkaz pri prvom použití program stiahne z Internetu (týka sa to aj starých PDF výkazov). Ak sa program používa na počítači bez Internetu, treba si tieto výkazy stiahnuť na inom počítači zo stránky http://www.vsoft.sk/dokum.htm