Zmeny v programe Účtovníctvo

07.07.2021 verzia 17.11, 9.02

Oprava chyby v príkazoch na úhradu - program nezobral BIC/SWIFT zadané v údajoch firmy.

25.06.2021 verzia 17.10, 9.01

V príkazoch na úhradu sú zahrnuté aj odberateľské dobropisy. V zozname sú uvedené so zápornou sumou (dobropis), ale v príkaze na úhradu sú kladné.

Export tlačovej zostavy Pohľadávky a záväzky (napr. do Excelu) je upravený tak, aby v ňom bolo číslo firmy a názov v každom riadku, aj keď v zostave je to kvôli prehľadnosti vynechané.

V popise príkazu na úhradu sa parametrom
.DATUM=SPLAT
nastaví dátum úhrady pre jednotlivé faktúry podľa dátumu splatnosti na faktúre, ak tento dátum nie je starší ako dnešný. Riadok treba zapísať pred alebo za riadkom .OUT=

Proforma faktúra pre prístup k aktualizáciám je vo formáte html, pôvodný pdf formát pôsobil problémy. Proforma faktúra sa dá vytlačiť po zobrazení stlačením Ctrl+P.

Textová verzia - staré rastrové písmo Terminal na obrazovku, pri ktorom sa nedá plynule meniť veľkosť, je nahradené písmom Roboto Mono Semibold.

V kontrolnom opise v príkazoch na úhradu chýbal názov firmy.

V príkazoch na úhradu nezobral program BIC/SWIFT zadané na karte firmy pod zahraničným bankovým účtom.

Pri zostave Pohľadávky a záväzky program niekedy "padol".

15.04.2021 verzia 17.09, 9.00

Nefungovalo zobrazenie faktúr vo funkcii Faktúry V-SOFT.

26.03.2021 verzia 17.08, 8.99

V zostave Výpis účtu je doplnené triedenie podľa sumy.

Doplnený kód XI (v IČDPH) ako platný v súhrnnom výkaze.

V rozpise chýbala značka Y (vysporiadanie dane). Na samotný výkaz to ale nemalo vplyv.

V grafickej verzii nefungovala kontrola pripojených dokumentov k dokladom.

Do DPPO za rok 2020 sa nenačítal úhrn preddavkov na daň z príjmu (t.j. výsledná suma na účte označenom písmenom L), bolo treba ho zadať ručne na r.1010.

18.03.2021 verzia 17.07, 8.98

Problém s podateľňou eDane/Win nie je problém programu a treba to riešiť podľa návodu na http://www.vsoft.sk/oznamy/21-03.htm

Pri použití značky S vo výkaze DPH neboli dané riadky uvedené v pod značkou P (S sa od roku 2021 už nepoužíva, a je to to isté ako P).

21.02.2021 verzia 17.06, 8.97

Oprava vo výkaze DPH: pri oprave dane v prípade zníženej sadzby sa zaradila suma na nesprávny riadok. Zavedené sú nové značky U(u) pre riadok 26, a H(h) pre riadok 29. Prípadné predošlé použitie značiek o, d, ktoré na tieto riadky nepatrili, treba v účtovaní opraviť.

Nefungovalo kopírovanie účtovanej firmy pri zakladaní novej (Shift+F11).

Pri výbere hodnoty z tabuľky nebol zoznam zobrazený úplne, napr. v pohľadávkach.

Opravy v SQL verzii.

06.02.2021 verzia 17.05, 8.96

Pri prepnutí na program Majetok, alebo Fakturácia sa program za určitých okolností nevrátil do pôvodnej účtovanej firmy.

V zozname značiek DPH vypadli značky pre trojstranný obchod.

03.02.2021 verzia 17.04, 8.95

Formálna zmena tlačiva KV DPH 2017 na KV DPH 2021.

Textová verzia - stlačením Ctrl+C na položke pri zadávaní dokladov sa dá skopírovať údaj do schránky a niekde inde ho vložiť cez Ctrl+V.

Pridané písmo pre obrazovku Roboto Mono, vhodné pre väčšie obrazovky. Lepšia náhrada za staré písmo FixedSys, Terminal.

11.01.2021 verzia 17.03, 8.94

Nový výkaz DPH pre rok 2021.
Daňové priznanie za rok 2020.

Aktualizovaná príručka.

V textovej verzii, v tlačových zostavách (napr. Výpis účtu) nebolo možné vo filtri použiť aj výber z firiem (Shift+F1 pri zadaní firmy).

15.10.2020 verzia 17.02, 8.93

Pridané prepojenie so stránkou www.ako-uctovat.sk. Ak zapnete voľbu "Informácie zo stránky www.ako-uctovat.sk", tak si môžete pri zadávaní dokladu privolať tieto informácie stlačením Ctrl+U na účte. V menu je v prvom riadku voľba pre príklady účtovania, v ďalších je zoznam článkov, týkajúcich sa daného účtu.

Opravy a úpravy pre test duplicity faktúr:
- Kontrola zadávaného čísla faktúry sa dá potlačiť stlačením Tab na položke. Kontrola pri zaúčtovaní sa dá potlačiť stlačením Ctl+Shift+F9 namiesto Shif+F9.
- Rozlišujú sa faktúry na jednom doklade s rovnakým variabilným symbolom (napr. číslo zákazníka pri telekomunikačných faktúrach), ale rôznymi číslami faktúr (F=).
- Faktúry s tým istým číslom faktúry s odstupom aspoň 25 dní sa nevyhodnotia ako duplicitné (rôzne mesačné splátky a pod., môžu mať stále to isté číslo).

Zrušené výpisy s duálnou menou SKK.

Grafická verzia - oprava pri prečíslovaní dokladov - neurobilo sa od daného riadku, ale vo všetkých dokladoch daného druhu na vstupe.

13.10.2020 verzia 8.92

Grafická verzia - oprava pre výpis zostatku na účte.

12.10.2020 verzia 17.00, 8.90

Oprava pri výbere z číselníka - v zozname sa program nastavil na nesprávny riadok.

Grafická verzia - ak bola zapnutá voľba Pripájanie dokumentov, nefungovalo triedenie dokladov vo funkcii Vstupy.

Grafická verzia - po prečíslovaní dokladov faktúry vo funkcii Vstupy mohlo dôjsť k falošnému oznamu o duplicitnej faktúre a dávka dokladov nešla zaúčtovať.

Kritická chyba - pri prečíslovaní dokladov za celý rok (Ctrl+Shift+F6) došlo k vymazaniu tých riadkov, kde sa číslo nemenilo.

08.10.2020 verzia 16.99, 8.89

Do funkcie Servis - Kontrola bola pridaná aj kontrola duplicity faktúr.

Oprava prečíslovania dokladov za celý rok nefungovala správne v prípade viacerých dokladov s tým istým dátumom.

06.10.2020 verzia 16.98, 8.88

Oprava pri kontrole duplicity faktúr - program dával falošný oznam pre novo pridávané faktúry.
V prípade kopírovania faktúry do iného mesiaca, keď ešte nie je možné zadať správne číslo, treba prepísať číslo faktúry na 1. Na toto číslo program nebude robiť kontrolu.

05.10.2020 verzia 16.97, 8.87

Kontrola duplicity faktúr sa vykonáva už počas zadávania dokladov a týka sa všetkých faktúr, nielen faktúr s DPH. Program kontroluje len doklady pre faktúry odberateľské, alebo dodávateľské a účet, ktorý je v osnove označený s FD, alebo FO. Kontroluje sa aj zhodnosť originálneho čísla faktúry, tzn. ak máte viac dokladov s tým istým variabilným symbolom, treba zadať do dokladu aj číslo faktúry F=. Porovnávajú sa len faktúry v danom účtovnom roku.

Pridaná voľba "Pripájanie dokumentov k dokladom". Ak je táto voľba zapnutá, stlačením Ctrl+W pri zadávaní dokladov je možné k danému dokladu pripojiť dokument vo formáte PDF, Excel, Word a pod. Tento dokument sa potom dá zobraziť vo funkcii Vstupy, pri prezeraní tlačovej zostavy v ktorej sú stĺpce "druh dokladu" a "číslo", alebo pri výbere zo zoznamu faktúr pri párovaní s úhradami. Pridanie dokumentu k dokladu ide cez Ctrl+W, alebo kliknutím myši na dokument na disku a potiahnutím na príslušný doklad. Viac informácií je v príručke.

Pridaná možnosť prečíslovať všetky doklady daného druhu za celý rok. V mesiaci, od ktorého sa má začať, treba odúčtovať všetky doklady pre daný druh dokladu a na čísle prvého dokladu, od ktorého sa má začať prečíslovanie, stlačiť Ctrl+Shift+F6. Od daného riadku sa všetky doklady prečíslujú v poradí podľa dátumu na doklade. Táto operácia je nevratná! Urobte si predtým zálohu údajov.

Úprava pre automatické doplnenie roku v dátume splatnosti. Nasledujúci rok sa doplní, len ak je zadaný dátum minimálne 60 dní dozadu od dátumu dokladu (prípadne viac, podľa nastavenia voľby "platby vopred").

Oprava zobrazenia zoznamu pohľadávok/záväzkov pri párovaní s úhradami (po stlačení F5, alebo F6).

Oprava pri hľadaní dokladov podľa čísla faktúry a pod. Program havaroval, ak bol v prehľadávaných dokladoch použitý účet, ktorý nebol v účtovej osnove.

Oprava v SQL verzii pri importe dokladov.

Oprava v xml súbore pre súhrnný výkaz - celková suma mohla byť za určitých okolností chybná (rozdiel o jedno euro).

Oprava: pri hľadaní dokladov k faktúre program nesprávne sčítal výslednú sumu ak sa jednalo o úhradu dobropisu.

12.08.2020 verzia 16.95, 8.82

Pri výbere faktúr v príkazoch na úhradu chýbala suma a iné údaje.

09.08.2020 verzia 16.94, 8.81

Pri hľadaní dokladov (Alt+F5) podľa sumy sú na konci výpisu aj faktúry a pokladničné doklady, ktorých celková suma zodpovedá hľadanej sume.

Oprava chyby v zostave Obratová predvaha pre syntetické účty. Vznikla v prípade, ak boli účty triedy 5, 6 účtované na obidvoch stranách. Pridaný súčet Má dať - Dal.

05.08.2020 verzia 16.93, 8.80

Do zostavy Náklady a výnosy s voľbou výpisu podľa analytických účtov je pridaný súčet položiek, ktoré zvyšujú výsledok hospodárenia.

Pri dátume splatnosti sa doplní automaticky nasledujúci rok, ak vychádza splatnosť staršia oproti dátumu na doklade o viac ako 30 dní.

Pridané upozornenie pri výkaze DPH, ak sa zoznam plátcov nedal načítať z Finančnej správy (napr. pri vypadnutom Internetovom pripojení).

Oprava: francúzske IČDPH program nedal do kontrolného výkazu.