eKasa

03.07.2019 - Easypos2019
26.07.2019 - poznámka k výmene poukazu

04.08.2019 - podpora pre Pegas eKasaSK (Bowa)
01.11.2019 - podpora pre FT4000B, FT5000B (Varos)
01.12.2019 - podpora pre EFox (Elcom)
13.05.2020 - podpora pre FiskalPro (A3 soft)

Novú verziu programu Sklad je možné použiť s pokladňou

Easypos2019 (od 20.6.2019, SA s.r.o.),
Pegas (od 04.08.2019, Bowa s.r.o.),
FT4000B, FT5000B (od 1.11.2019, Varos s.r.o.)
EFox (od 1.12.2019, Elcom s.r.o.).
FiskalPro (od 13.5.2020, A3 soft s.r.o.).

V praxi sa zatiaľ ukázal najvážnejší problém so situáciou, kedy sa správa odoslaná na Finančnú správu označí ako chybná a vyžaduje sa oprava chybnej hodnoty vo všeobecnosti. Ak eKasa cez servisný program neposkytuje možnosť nazrieť do pokazenej správy, opraviť ju a odoslať, tak tam sa takisto nedá urobiť vôbec nič. Problém je v tom, že ďalej sa predávať nedá a treba zrejme servisný zákrok.

Poznámky k inštalácii

* Easypos2019

po spustení treba navoliť typ pokladne Easypos2019. Všetky potrebné nastavenia urobí program sám (t.j. stiahne si príslušné knižnice k pokladni z Internetu a nastaví platidlá). Použije sa priame prepojenie na pokladňu cez knižnice DLL.

Je možné používať aj tlačový manažér EasyComm, ak je to nutné, napr. pri vzdialenom prístupe. Ten sa aktivuje vtedy, ak v nastaveniach pre pokladňu zadáte priečinok pre pokladňu, napr. \\tsclient\ekasa. Keďže sa robí výmena dát prostredníctvom súborov, je to trochu pomalšie. Easycomm musí byť spustený na klientskom počítači, v eKasa.config musí byť nastavený port pre pripojenie pokladne.

* Pegas.eKasa

podobne ako pri Easypos, potrebnú knižnicu si stiahne program sám. Nastavenie sériového portu sa v programe nezadáva. Nastavenia samotnej pokladne treba urobiť podľa pokynov výrobcu. Potrebná je súčasť operačného systému Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86). Ak chýba, treba ju inštalovať, inak sa to prejaví tým, že program nenájde pokladňu.

* FT4000B, FT5000B

tieto pokladne podporuje program, ak sú nastavené v režime Bowa, tzn. v programe treba zvoliť Pegas.eKasa. Platia rovnaké pokyny ako pre Pegas.eKasa. Pre FT5000B treba nastaviť IP adresu aj s portom v tvare napr. 192.168.4.100:30000.

* EFox.eKasa

v programe sa nastaví typ pokladne EFox.eKasa. Pripojenie je cez USB, treba inštalovať ovládač zo stránky Elcomu https://www.elcom.eu/public/files/podpora/elcom-cdc/Elcom_USB_driver_SK.zip
Použije sa priame prepojenie na pokladňu cez knižnice DLL, program si ich stiahne sám. Pokladňa je pripojená cez wifi.
Táto pokladňa je oproti ostatným funkčne omedzená, chýbajú tieto funkcie:
- nemá kópiu ľubovoľného bloku, uzávierky, úhrady faktúry, dá sa urobiť len kópia posledného bloku
- nedá sa vyčítavať páska na prezeranie na obrazovke
- vratný obal musí byť len s DPH 0%, inak sa nedá urobiť prípadné storno
- nedá sa priebežne zisťovať počet offline dokladov a vykonať ich odoslanie
- nemá odpočítanie zálohy
- nemá odoslanie bloku emailom

* FiskalPro

táto pokladňa je súčasne aj bankový terminál (VX520). Pripája sa cez sieť - v nastaveniach programu treba zadať IP adresu. Platby kartou treba aktivovať na termináli. Omedzenia:
- nemá kópiu ľubovoľného bloku, uzávierky, úhrady faktúry, dá sa urobiť len kópia posledného bloku
- vratný obal musí byť len s DPH 0%
- blok posielaný emailom nemá rekapituláciu DPH

 

Poznámky k eKase

Informácia k vyobrazeniu vzorov bloku je v tomto dokumente:
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2019/2019.08.06_16_ORP_2019_IM.pdf

Samotný pokladničný program (Sklad) nemusí mať certifikát, pretože používa len pokladne, ktoré sú certifikované (PPEKK a CHDÚ) od finančnej správy. S programom sa pracuje tak ako predtým, z hľadiska užívateľa prichádza len k malým zmenám a týka sa to vystavovania paragónov. Na dokladoch sú tieto označenia:

        UID - Unikátne identifikačné číslo dokladu

Každý spracovaný blok (aj vklad a výber) úspešne odoslaný na Finančnú správu dostane unikátne číslo UID. Toto číslo sa zobrazí vpravo hore, ak znovu vojdete do bloku. Je tiež možné zvoliť stĺpec s týmto údajom v zozname blokov (F1 na čísle dokladu). Ak sa blok stornuje, UID pôvodného bloku sa odosiela s každou položkou. Doklady, ktoré nemajú toto číslo, buď neboli kvôli poruche zaregistrované, alebo sú to paragóny. V prípade paragónov je tam poradové číslo, dátum a čas.

       OKP - overovací kód podnikateľa

Ak na doklade nie je UID, zapamätá sa tento kód v programe namiesto UID. To môže nastať vtedy, ak je pokladňa offline, pri vypadnutí Internetu.

       Off-line doklady

Situácia vznikne, ak sa preruší pripojenie na Internet. Program aj pokladňa fungujú normálne ďalej, ale vystavené doklady nemajú UID. V prípade, že sa Internetové spojenie obnoví, pokladňa by sa sama mala odoslať čakajúce doklady na FS, čiže o toto sa užívateľ nestará. Program kontroluje počet neodoslaných dokladov pri spustení a aktivuje ich odoslanie.

        Paragóny

Pod paragónom sa myslí doklad, ktorý sa vyhotovuje v prípade, že nefunguje pokladňa vôbec. Doklady sa zbierajú len v skladovom programe. Číslo paragónov sa uvádza na doklade pri vyhotovení paragónu, počas každého prerušenia prevádzky sa číslujú od čísla 1. Program si sám zistí nasledujúce číslo paragónu v rámci daného prerušenia. Môžu nastať tieto situácie:

a) počítač ide, ale nefunguje pokladňa
Program prejde do režimu Paragón, čo znamená, že je možné naďalej zapisovať bloky, ale tie sa neodosielajú na pokladňu, označia sa ako paragóny a zapamätá sa ich poradové číslo, dátum a čas. Zákazníkovi treba ručne vypísať náhradný doklad (paragón) a kópiu pre seba.

b) nejde počítač, napr. kvôli technickej poruche, alebo výpadku prúdu
Pravdepodobne nebudete predávať vôbec, lebo nebudete mať údaje o cenách atď. Ak predsa, a budete vystavovať paragóny, tak potom ich po odstránené problému musíte najprv zapísať spätne do počítača v režime Paragón, tzn. že nebudete mať zapnutú pokladňu, alebo vo funkcii Pokladňa cez Shift+F10 zvolíte režim Paragón a prepíšete všetky paragóny postupne do počítača. Pritom sa musí zadávať poradové číslo, dátum aj čas na sekundy (toto musíte mať poznačené na paragóne).

Potom zapnete pokladňu a všetky paragóny musíte odoslať. Zatiaľ to treba urobiť samostatne pre každý blok (možno neskôr to bude hromadne, ukáže prax). Tzn. idete od začiatku (paragón 1) vojdete do príslušného bloku a stlačíte F5. Ak je to paragón, program ho odošle na pokladňu a označí ako spracovaný. Postupne zopakujete pre všetky ostatné paragóny.

      Jednoúčelový poukaz

Poukaz treba zapísať do číselníka Služby a označiť kódom K. Použitie však má striktné omedzenia. Z novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a pokladnica e-kasa klient vyplýva pre poukaz:

Predaj jednoúčelového poukazu – podlieha DPH ako bežný tovar, alebo služba

Výmena jednoúčelového poukazu – odovzdanie tovaru alebo poskytnutie služby už DPH nepodlieha, ak hodnota tovaru alebo služby je totožná alebo nižšia, ako je hodnota uvedená na jednoúčelovom poukaze – pokladničný doklad nesmie obsahovať údaje o DPH (základ dane, sadzbu dane a výšku dane). Peniaze sa nevydávajú, prijíma sa celý poukaz !!!

Ak je hodnota tovaru vyššia, ako hodnota jednoúčelového poukazu – pokladničný doklad v hodnote poukazu nesmie obsahovať údaje o DPH a na zvyšok hodnoty tovaru musí byť vystavený relevantný pokladničný doklad so všetkými údajmi aj DPH. Ak sa jedná o jeden tovar, alebo službu, tak toto je v praxi nerealizovateľné. Je nemysliteľné, aby sa daná položka rozdelila na dve časti a vystavili sa dva bloky (jeden s poukazom, druhý na zvyšok).

       Stornovanie bloku

Postupuje sa rovnako ako predtým - cez F11 zadáte číslo bloku, zobrazia sa položky a množstvo je s opačným znamienkom. Zároveň program použije UID pôvodného bloku na odoslanie pri každej stornovanej položke (to je povinnosť). Ak nevyberiete blok pomocou F11, budete musieť zadať toto číslo pri zápise, a to buď číslo pôvodného bloku (malo by byť na pôvodnej účtenke), alebo UID (tiež je na pôvodnej účtenke, ale neviem si predstaviť ako to bude niekto zadávať, pretože to je veľmi dlhý reťazec znakov). Mohol by sa, samozrejme, prečítač QR čiarový kód, ale to by ste kvôli tomu museli zakúpiť snímač takýchto čiarových kódov. V programe to zatiaľ nie je implementované, pretože sa predpokladá, že prakticky vždy zadávate číslo pôvodného bloku a o UID sa nestaráte. Pri storne nesmiete meniť položky (to platilo aj predtým), ináč budete v konflikte s pôvodným blokom.

Ak je pôvodný blok vystavený na staršej pokladni pred zavedením eKasy, použije sa namiesto UID číslo bloku z počítača.

       Uzávierky

Uzávierky nie sú povinné. Ak ich pokladňa má, tak sú len informatívne a môžu sa robiť aj niekoľkokrát denne - vždy ukazujú len stav od poslednej uzávieky. Program poskytuje funkciu Stav pokladne, pri ktorej zobrazuje údaje z počítača za daný deň, nezávisle od toho, čo ukazuje uzávierka. Žiaľ, stav pokladne za daný deň, t.j. dennú tržbu, nie je možné získať ako report z Finančnej správy.

       Vzory blokov

Pri pokladni by mali byť zobrazené vzory blokov, ktoré môžu dostať zákazníci: normálny blok, offline blok (nie je tam UID), úhrada faktúry.