Ochrana osobných údajov (GDPR)

30.04.2018

Citát zo stránky úradu na ochranu osobných údajov:
...Dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba - jednotlivec; nie je pritom rozhodujúce, či ide o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca. V žiadnom prípade ňou však nemôže byť právnická osoba, ako ani fyzická osoba - podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti.

Spoločnosť V-SOFT, s.r.o., v súvislosti s poskytovaním ekonomického softvéru, nevystupuje voči svojim zákazníkom v pozícii prevádzkovateľa, ani sprostredkovateľa. Spoločnosť u zákazníka nezískava žiadne osobné údaje, a to ani v prípadoch používateľskej podpory, ak zákazník poskytne spoločnosti náhľad alebo prístup do databáz.

Webová stránka spoločnosti (www.vsoft.sk) nepoužíva cookies.

Ekonomický softvér nepodlieha oznamovacej povinnosti na úrade vzhľadom na výnimku z oznamovacej povinnosti podľa §34 ods. 2d) zákona – spracovávanie osobných údajov sa vykonáva napr. na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Databáza ekonomického softwaru neobsahuje žiadne položky k dotknutým osobám (ich osobných údajov). Výnimkou však môže byť adresár firiem, do ktorého sa zadávajú údaje potrebné na fakturáciu. V prípade fyzickej osoby to je meno, priezvisko, adresa, prípadne telefón, email. Ak si užívateľ softvéru zapisuje do tohoto adresára údaje o dotknutých fyzických osobách, je povinný dodržiavať Zákon o ochrane osobných údajov. Tzn. že musí označiť daný záznam ako "fyzickú osobu" a uviesť právny dôvod spracovania osobných údajov, napr. že ide o plnenie zmluvy.

Zmeny v programoch s ohľadom na zvýšenú bezpečnosť a GDPR

Vo verzii dostupnej asi od 22.5.2018 budú tieto zmeny:

  • Údaj v adresári je možné označiť ako fyzickú osobu, v tom prípade sa v údajoch zadáva aj právny dôvod spracovania osobných údajov (namiesto prvej položky Kontakt). Po uplynutí určite doby sa z adresára firiem môžu vymazať údaje o fyzických osobách, zostanú len iniciály namiesto mena a priezviska, kvôli prípadnej tlači starých údajov.
  • V prostredí, kde viac užívateľov pristupuje k údajom, je možné zabrániť manipulácii s údajmi fyzickej osoby mimo programu - je možné blokovať/povoliť konkrétnemu užívateľovi export týchto údajov.
  • Pre archiváciu je možné zadať heslo, ktorým bude chránený každý zipovaný archív údajov.