České Kontrolní hlášení - pokyny

10.02.2016

Táto informácia sa týka českej verzie kontrolného výkazu (kontrolní hlášení). Bude sa priebežne dopĺňať.

Nastavenie nových stĺpcov v doklade

Zvoľte funkciu Vstupy (Doklady) za nejaký mesiac a po zobrazení tabuľky pre zadávanie dokladov stlačte Ctrl+R (v grafickej verzii funguje aj pravý klik myšou na nadpis). Zvoľte položky Značka pre kontrolný výkaz a Doplňujúca informácia
Užívatelia, ktorí používajú textovú verziu programu postupujú rovnako, upozorňujem však, že sa to nedá nastaviť, ak majú nastavené veľké písmená a obrazovku na nižšie rozlíšenie ako 1280x800. Treba zvoliť menšie písmo (vo funkcii Konfigurácia), alebo zvýšiť rozlíšenie obrazovky, napr. na 1440x900 a pod.

Dátum zaúčtovania/ dodania. Môže sa použiť  buď na dátum, kedy bol doklad prijatý/zaúčtovaný (hlavný dátum sa potom považuje za dátum dodania), alebo ho môžete použiť ako dátum dodania, ak zapnete voľbu Používať druhý dátum ako dátum dodania.

Suma v cudzej mene a Mena - ak zvolíte tieto stĺpce, nebude sa cudzia mena dávať do textu. Ak chcete urobiť úpravu už v existujúcich dokladoch, odúčtujte ich, nastavte sa na prvý riadok a stlačte Shift+F11

Údaje na titulnú stranu výkazu

Údaje o účtovnej jednotke preberá program z firmených údajov zadaných cez Servis - Nastavenia - Firemné údaje. Do položky Daňový úrad treba dať na začiatok číslo daňového úradu.

Dátumy

Ak si zvolíte stĺpec pre druhý dátum, môžete ho použiť buď ako dátum zaúčtovania dokladu, alebo ako dátum dodania. Ak ho chcete ako dátum dodania (ten čo ide do kontrolného výkazu),  nastavte aj voľbu Servis - Nastavenia - Voľby - Používať druhý dátum ako dátum dodania.

Značka pre kontrolný výkaz

Nemusíte ju zadávať pre bežné prípady, program si zaradí doklad sám a značku potom vypíše k dokladu. Treba si to skontrolovať a v prípade, že je je nutná zmena (preradenie do inej časti kontrolného výkazu), odúčtujte doklad a vložte tam značku. Stačí len do prvého riadku dokladu, k základu dane.

Doplňujúca informácia

Slúži predovšetkým na zadanie údajov pre kontrolný výkaz, ale môže sa použiť aj na iný účel. V tejto informácii hľadá program údaje zadané parametrom (pozrite si ďalej príklady):

    F= originálne číslo faktúry (zadáva sa len ak obsahuje nečíselné znaky, pozri ďalej Číslo faktúry)

    K= kód predmetu plnenia (ak sa nezadá, je 0), pre A1, B1

    R= kód režimu plnenia, pre A4

    O= kód opravy, O=1  ak ide o §44 ZDPH

Kvôli urýchleniu zadávania program preskakuje doplňujúcu informáciu, ak nebola zadaná značka pre kontrolný výkaz a nejedná sa o dobropis (faktúra so zápornou sumou). Ak sa chcete posunúť na túto položku, namiesto Enter stlačte Tab.
Ak sa parameter nezmestí do doplňujúcej informácie, môže sa uviesť aj v texte dokladu. Toto je riešenie aj v prípade, ak sa rozhodnete nepoužívať doplňujúcu informáciu.

Číslo faktúry (evidenčné číslo daňového dokladu)

Za saldokontovym účtom sa zadáva variabilný symbol, alebo číslo faktúry. Ak nepoužívate príkazy na úhradu, a párujete úhrady s faktúrami výberom zo zoznamu faktúr, tak to môže byt číslo faktúry, pretože variabilný symbol nepotrebujete. Pri zadávaní čísla faktúry, napr. za účtom 311, 321 a pod. môžete zadávať číslo aj so špeciálnymi znakmi (pomlčka, lomítka atď.). Toto číslo program presunie do doplňujúcej informácie a za účtom nechá len čisté číslo. V prípade, že číslo faktúry takéto znaky neobsahuje, a nemá predné nuly, do doplňujúcej informácie sa nedáva nič.

Príklad:

  zadané číslo faktúry ---> variabilný symbol   doplňujúca informácia
  2014/001
A0001/14
001 14
14002
2014 001
2014001
114
114
14002
2014001
F=2014/001
F=A0001/14
F=00114


Príklad:

Pôvodná faktúra s číslom 005/2014:

dokladsumadphmdiddalidkv info, číslo faktúry
FO1000,00311005201660400F=005/2016
FO200,003110052016 34350

 

Ak v čísle faktúry nie sú špeciálne znaky a číslo nezačína nulou:

dokladsumadphmdiddalidkv info, číslo faktúry
FO1000,00311001600560400
FO200,003110016005 34350

Pri extrémne dlhých číslach treba použiť okrem položky Info aj položku Text

Ak je číslo dlhšie ako 22 znakov, tak ho treba rozdeliť na dva texty, príklad pre 123456789ABCDEFGHIJKL123456

dokladsuma textdphmddalkvinfo
FD111,00F=1234567890ABC5010032100F=+DEFGHIJKL123456

V opise dokladov, vzhľadom na nedostatok miesta, môžu byť takéto čísla skrátené - končia bodkami, ale v podaní to bude presne.

VAT-ID  (DIČ)

V dokladoch, ktoré idú do výkazu DPH a tzn. aj do kontrolného výkazu, je nutné zadávať firmu a v karte firmy treba mať zapísané DIČ. Ak v adresári nie je vedené IČO ani DIČ, považuje to program za údaje fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom.
Ak nechcete zadávať firmu do adresára firiem, ale je nutné zadať DIČ, zadajte ho do položky Info v tvare I=CZ12345678, alebo len CZ12345678

Druhá znížená sadzba DPH

Program má v číselníku Sadzby DPH len dve dane. V prípade, že je na doklade tretia daň (druhá znížená sadzba) treba použiť daňový účet pre prvú zníženú sadzbu a doplniť DPH značku W (daň na vstupe) a X (daň na výstupe). Druhá znížená sadzba je v programe daná napevno 10%.