Informácia k účtovnej závierke 2014

16.12.2015 - 24.3.2015
 

V programe sú tieto dokumenty k závierke:

  POD (podnikateľská) PDF XML   MUJ (podnik.mikro) PDF XML   NUJ (nezisková) PDF XML
Súvaha Úč POD1-01       Úč MUJ1-01       Úč NUJ1-01 X  
Výkaz ziskov a strát Úč POD2-01       Úč MUJ2-01       Úč NUJ2-01 X  
Poznámky Úč POD3-01 X     Úč MUJ3-01 X          
Daňové priznanie DPPO v14   X   DPPO v14   X        
Účtovná závierka UZPOD X X   UZMUJ X X   UZNUJ X* X*

Je nutné mať inštalovaný Adober Reader minimálne verzia 8, slovenská verzia. V prípade akýchkoľvek problém odporúčam inštalovať aktuálnu slovenskú verziu Adobe Reader XI. Ak sa chcete vyhnúť neustálemu potvrdzovaniu dôveryhodnosti dokumentov PDF, vypnite v Adobe Reader voľby podľa návodu.

Informácie k výkazom nájdete aj v predošlom ozname


Výkazy, účtovná závierka

Kde je PDF pre Súvahu a Zisky a straty?
PDF pre jednotlivé výkazy už neexistujú, obidva výkazy sa nachádzajú v Účtovnej závierke (tá je v PDF aj xml).

Ako docieliť, aby sa hodnota z účtu uviedla na inom riadku výkazu?
Ak neupresníte analytiku účtu vo výkaze, tak program dáva údaje vždy len na riadok, kde sa účet vyskytuje naposledy.
Ak je jeden účet na viacerých riadkoch, ako napr. 096 a chcete ovplyvniť, na ktorom riadku bude jeho hodnota, musíte doplniť analytiku k účtu, tzn. 096A zmeniť napr. na 0961, 09601 a pod. Zvoľte si Číselníky - Výkazy - a vyberte výkaz, ktorý chcete upraviť.
Pozor! K účtovnej závierke nie je žiadna definícia, treba upraviť samotné výkazy Súvahu, resp. Zisky a straty.

Údaje na za predchádzajúce obdobie na riadkoch 1, 32, 33, 36, 37, 40, 50 sa neuvádzajú
Ak neurobíte vo výkaze žiadne úpravy, použijú sa len riadky, kde sú príslušné uvedené naposledy, tzn. že na horeuvedených riadkov nebude nič. Riadok 1 ignoruje program.
Ak potrebujete mať v daných riadkoch hodnoty za aktuálne obdobie, treba upresniť analytiku účtov tak, aby to neboli účty použité v predchádzajúcom období. Príklad pre výnosové úroky: na riadku 40 bude napr. 6621 a na riadku 41 bude 662-6621. Predpokladom je že účet 6621 v predchádzajúcom období nemá zostatok. Úpravu urobíte cez Číselníky - Výkazy - ...

Niektoré hodnoty minulého obdobia sú zaokrúhlené inak ako predtým
Tým, že sa zmenil počet riadkov a niektoré riadky sa rozdelili a poprehadzovali, nie je dosť dobre možné dodržať to isté zaokrúhlenie ako v minulom roku. Významné riadky sú zaokrúhlené aritmeticky, tie sú presne, ostatné tak, aby to v súčte vyšlo. Ak chcete nastaviť iné údaje pre predchádzajúce obdobie, použite Číselníky - Výkazy - ...údaje predchádzajúceho obdobia. Stlačením Shift+F11 sa načítajú údaje a tie si potom môžete prispôsobiť. Akonáhle sú v tabuľke údaje, program už nezisťuje automaticky hodnoty z predchádzajúceho obdobia, ale použije tie, čo ste uviedli v tabuľke. Pozor! Čísla riadkov sú čísla z nového výkazu. Ak upravíte nejakú hodnotu, musíte urobiť zmenu aj na inom riadku, inak to v súčte nebude sedieť.

Údaje v mikro výkazoch nesedia v porovnaní s predošlým rokom
V mikro výkazoch sú vynechané niektoré účty (napr. 682) a aj niektoré účty, ktoré boli uvádzané zvlášť sú spolu na jednom riadku. Ak je rozdiel väčší ako 1 euro, treba sa prepnúť do roku 2013, spustiť výkaz pre mikro jednotky v tomto roku (sú pod čiarou) a skontrolovať, či na konci tlačovej zostavy nie je nejaký oznam o chybe. Pre korektné riešenie je asi treba vložiť účty, na ktorých je zostatok v roku 2013, ale nie sú v novom výkaze, do niektorého z riadkov (napr. ostatné výnosy a pod.), inak sa ich hodnoty nenačítajú.

Poznámky

Prečo mi nejdú podať Poznámky ako xml súbor?
Poznámky neexistujú vo formáte xml. Podávajú sa ako príloha. Pozrite si popis na konci tejto stránky.

Poznámky, tak ako minulý rok, nie sú vo formáte xml, ale len v PDF. Vyplnené PDF priložíte ako prílohu. Titulná strana Poznámok sa už nevypĺňa. Poznámky sú upravené v súlade s Opatrením MF/18009/2014-74. Sú tam len malé zmeny: v záhlaví každej strany je označenie Úč POD3-01 (namiesto predošlého ÚčPOD3-04) a doplnené IČO. V časti F. sa za písmeno za) vkladá nové písmeno zb) o vlastných akciách (pridaná tabuľka). Tabuľka 37 sa ruší.
Dôležité! Ak ste urobili v Poznámkach zmeny, nezabudnite pred uzavretím stlačiť Ctrl+S, aby sa dokument zapísal na disk. Uloží sa na to isté miesto, odkiaľ bol načítaný a je možné v úpravách Poznámok neskôr pokračovať. Ak uložíte Poznámky na iné miesto v počítači, program ich nenájde.

Nejdú otvoriť alebo zapísať PDF Poznámky
Odstráňte vo voľbách Adobe Reader (Úpravy - Predvoľby) Režim chráneného zobrazenia a Zvýšené zabezpečenie. Ak neviete ako, pozrite si tento obrázok.


Daňové priznanie

Program použije na vyplnenie eDane. Vyplnia sa len niektoré riadky, ostatné zostáva na ručné vyplnenie. Sumy v súčtových riadkoch sa zobrazia automaticky po dvojitom poklepaní na príslušnú položku. Ak chcete vytlačiť PDF, urobíte to priamo v podateľni. Ak chcete elektronické podanie urobiť na inom počítači, zvolíte si uloženie daňového priznania do xml. Odporúčam uloženie do podadresára eTax pre príslušnú účtovanú firmu, názov je
2014-12 DPPOv14.xml.

Platia informácie uvedené pre minulé roky..

 

eDane/Win  - pripojenie Poznámok k Závierke

Pri podaní závierky kliknite dole na Prílohy.


Ďalej zvoľte Pridať prílohu z disku. V okne potom vyberte PDF pre Poznámky
(dávajte pozor na to, či to vyberáte priečinku eTax ktorý patrí k účtovanej firme).


Dajte si pre kontrolu Zobraziť prílohu.


Po pridaní musí byť dole uvedený počet príloh 1.