Nové výkazy pre rok 2014

01.12.2014

Výkazy sa oproti predošlým dosť zmenili a a nejedná sa len o zmenu číslovania riadkov, ale aj o to, že k niektorým riadkom neexistuje ekvivalent v predošlých výkazoch, alebo výkaz v predošlom období nebol (MUJ) a do stĺpca Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie nie je možné preniesť údaj z minulého výkazu.Preto program zisťuje automaticky údaje minulého roku podľa nového výkazu. Problém môže nastať so zaokrúhľovaním, pretože riadkov je viac a sú inak usporiadané a zaokrúhlenie hodnoty riadku s rovnakým významom v starom a novom výkaze sa môže odlišovať.

Ak ste zadávali údaje do tabuľky Číselníky - Výkazy - Súvaha, údaje predchádzajúceho obdobia a pod. program ich prevezme len pre staršie roky. Pre rok 2014 ich z dôvodu zmeny výkazu vymaže, lebo riadky nesedia. Údaje sa načítajú automaticky, treba to však vo výkaze skontrolovať. Ak treba opraviť hodnoty, napr. kvôli tomu že chcete iné zaokrúhlenie, otvorte si v roku 2014 Číselníky - Výkazy - Súvaha, údaje predchádzajúceho obdobia, po zobrazení tabuľky stlačte Shift+F11, a nechajte naplniť tabuľky údajmi z minulého roku. Potom zmeňte údaje pre jednotlivé riadky, tak ako potrebujete. Treba zadávať hodnoty na číslach riadkov nového výkazu!
Program použije do výkazu zadané sumy. Ak ale vymažete tabuľku úplne, budú sa hodnoty predchádajúceho obdobia do výkazu zisťovať automaticky. Takisto v prípade, že zvolíte výkaz, ktorý nie je pre daný rok aktuálny, nepoužijú sa údaje z tabuľky, ale načítajú sa z údajov minulého roku.

Mikro účtovná jednotka

Pre mikro jednotku treba cez Servis - Nastavenia - Základné údaje zvoliť voľbu "mikro jednotka" (v grafckej verzii zaškrtnutím, v textovej dať A). Potom sa budú ponúkať len MUJ výkazy.

PDF výkazy

v PDF formáte je len Účtovná závierka, ktorá obsahuje Súvahu aj Výkaz ziskov a strát. Jednotlivé výkazy nie sú v PDF formáte.

XML súbory

Program generuje aj XML pre elektronické podanie, ale zatiaľ to nie je aktivované, pretože to ešte nie je na portáli Finančnej správy).