Kontrolný výkaz - pokyny k účtovaniu

15.01.2014 - 14.04.2014

Táto informácia sa bude priebežne dopĺňať. Prečítajte si tiež poučenia k vyplňovaniu výkazov:
 DPH výkaz
 Kontrolný výkaz + Dodatok

Nastavenie nových stĺpcov v doklade

Zvoľte funkciu Vstupy (Doklady) za nejaký mesiac a po zobrazení tabuľky pre zadávanie dokladov stlačte Ctrl+R (v grafickej verzii funguje aj pravý klik myšou na nadpis). Zvoľte položky Značka pre kontrolný výkaz a Doplňujúca informácia
Užívatelia, ktorí používajú textovú verziu programu postupujú rovnako, upozorňujem však, že sa to nedá nastaviť, ak majú nastavené veľké písmená a obrazovku na nižšie rozlíšenie ako 1280x800. Treba zvoliť menšie písmo (vo funkcii Konfigurácia), alebo zvýšiť rozlíšenie obrazovky, napr. na 1440x900 a pod.
Pozícia stĺpcov je zatiaľ fixná, ale časom bude aj verzia, v ktorej si môžete usporiadať stĺpce ako chcete.

Dátum zaúčtovania/ dodania. Môže sa použiť  buď na dátum, kedy bol doklad prijatý/zaúčtovaný (hlavný dátum sa potom považuje za dátum dodania), alebo ho môžete použiť ako dátum dodania, ak zapnete voľbu Používať druhý dátum ako dátum dodania.

Suma v cudzej mene a Mena - ak zvolíte tieto stĺpce, nebude sa cudzia mena dávať do textu. Ak chcete urobiť úpravu už v existujúcich dokladoch, odúčtujte ich, nastavte sa na prvý riadok a stlačte Shift+F11

Poradové číslo dokladu

Číslo dokladu je poradové číslo od 1 do 999999, ktoré určuje, ako budú doklady zoradené vo výpise. Neberie sa ako číslo faktúry. Jedine pri odberateľských faktúrach môže mať číslo dokladu súvis s číslom faktúry. Poradové číslo nie je nutné zadávat ručne - program ho ponúkne automaticky v rámci dávky dokladov. Ak zadávate prvý doklad v dávke, tak na pozícii čísla stlačte F2 - nastaví sa ďalšie číslo v rade. Ak zadávate ďalšie riadky v rámci toho istého dokladu, stačí stlačiť Enter na začiatku, druh dokladu aj poradové číslo sa zopakuje. Ak otvárate ďalší nový doklad, zadajte druh dokladu a poradové číslo sa zobrazí samo. Doklady môžete zadávať v ľubovoľnom poradí, na záver ich môžete zoradiť podľa dátumu, nastaviť sa na číslo prvého dokladu, stlačiť Shift+F6 a nechať prečíslovať..

Dátumy

Ak si zvolíte stĺpec pre druhý dátum, môžete ho použiť buď ako dátum zaúčtovania dokladu, alebo ako dátum dodania. Ak ho chcete ako dátum dodania (ten čo ide do kontrolného výkazu),  nastavte aj voľbu Servis - Nastavenia - Voľby - Používať druhý dátum ako dátum dodania.

Značka pre kontrolný výkaz

Nemusíte ju zadávať pre bežné prípady, program si zaradí doklad sám a značku potom vypíše k dokladu. Treba si to skontrolovať a v prípade, že je je nutná zmena (preradenie do inej časti kontrolného výkazu), odúčtujte doklad a vložte tam značku. Stačí len do prvého riadku dokladu, k základu dane.

Ak značka nie je zadaná, program ju  priradí automaticky v týchto prípadoch:

    A1 - Odberateľská faktúra

    B1 - Pri samozdanení

    B2 - Dodávateľská faktúra

    B3 - Nákup, platby v hotovosti a kartou (5xx/211, 343/211, namiesto 211 môže byť aj 261, 379)

    C1 - Dobropis, oprava odberateľskej faktúry

    C2 -  Dobropis, oprava dodávateľskej faktúry

    D1 - Tržba do pokladne (211/6xx, 211/343, namiesto 211 môže byť aj 261, 315 pri platbe kartou)

Doplňujúca informácia

Slúži predovšetkým na zadanie údajov pre kontrolný výkaz, ale môže sa použiť aj na iný účel. V tejto informácii hľadá program údaje zadané parametrom (pozrite si ďalej príklady):

    F= originálne číslo faktúry (zadáva sa len ak obsahuje nečíselné znaky, pozri ďalej Číslo faktúry)

    P= originálne číslo faktúry, ku ktorej sa vzťahuje oprava

    K= číselný kód spoločného colného sadzobníka

    M= množstvo a jednotka

    T= druh tovaru

    O= kód opravy

 Kvôli urýchleniu zadávania program preskakuje doplňujúcu informáciu, ak nebola zadaná značka pre kontrolný výkaz a nejedná sa o dobropis (faktúra so zápornou sumou). Ak sa chcete posunúť na túto položku, namiesto Enter stlačte Tab.
Ak sa parameter nezmestí do doplňujúcej informácie, môže sa uviesť aj v texte dokladu. Toto je riešenie aj v prípade, ak sa rozhodnete nepoužívať doplňujúcu informáciu.

Číslo faktúry

Za saldokontovym účtom sa zadáva variabilný symbol, alebo číslo faktúry. Ak nepoužívate príkazy na úhradu, a párujete úhrady s faktúrami výberom zo zoznamu faktúr, tak to môže byt číslo faktúry, pretože variabilný symbol nepotrebujete. Pri zadávaní čísla faktúry, napr. za účtom 311, 321 a pod. môžete zadávať číslo aj so špeciálnymi znakmi (pomlčka, lomítka atď.). Toto číslo program presunie do doplňujúcej informácie a za účtom nechá len čisté číslo. V prípade, že číslo faktúry takéto znaky neobsahuje, a nemá predné nuly, do doplňujúcej informácie sa nedáva nič.

Príklad:

  zadané číslo faktúry ---> variabilný symbol   doplňujúca informácia
  2014/001
A0001/14
001 14
14002
2014 001
2014001
114
114
14002
2014001
F=2014/001
F=A0001/14
F=00114


V dobropisoch (oprava dane) treba uviesť aj pôvodné číslo faktúry, do doplňujúcej informácie treba vložiť P=číslo pôvodnej faktúry.

Príklad:

Pôvodná faktúra s číslom 005/2014:

dokladsumadphmdiddalidkv info, číslo faktúry
FO1000,00311005201460400F=005/2014
FO200,003110052014 34350

 Opravná faktúra (dobropis) s číslom 028/2014:

dokladsumadphmdiddalidkv info, číslo faktúry
FO-20,003110028201460400F=028/2014  P=005/2014
FO-4,0031100282014 34350

 

Ak v čísle faktúry nie sú špeciálne znaky a číslo nezačína nulou:

dokladsumadphmdiddalidkv info, číslo faktúry
FO1000,00311001400560400
FO200,003110014005 34350

opravná

dokladsumadphmdiddalidkv info, číslo faktúry
FO-20,00311001402860400P=14005
FO-4,003110014028 34350

 

Pri extrémne dlhých číslach treba použiť okrem položky Info aj položku Text, príklad pre dobropis z Metra

dokladsuma textdphmddalkvinfo
FD-1500,00P=0/0(021)0123/0005105010032100F=0/0(021)0380/000824

Ak je číslo dlhšie ako 22 znakov, tak ho treba rozdeliť na dva texty, príklad pre 123456789ABCDEFGHIJKL123456

dokladsuma textdphmddalkvinfo
FD111,00F=1234567890ABC5010032100F=+DEFGHIJKL123456

V tomto prípade už nejde zadať aj druhý parameter P=, treba to zadať v ďalšom riadku dokladu, alebo ručne priamo pri podaní.

V opise dokladov, vzhľadom na nedostatok miesta, môžu byť takéto čísla skrátené - končia bodkami, ale v podaní bude presne tak, ako majú byť.

Ak budete používať vo vlastnom fakturačnom programe čisté čísla faktúr bez predných núl, vyhnete sa zbytočnému zadávaniu.

IČDPH  (IČO, DIČ)

V dokladoch, ktoré idú do výkazu DPH a tzn. aj do kontrolného výkazu, je nutné zadávať firmu a v karte firmy treba mať zapísané IČDPH. Momentálne je na doplnenie IČDPH do adresára firiem funkcia Servis - Kontrola údajov - Doplnenie a kontrola IČDPH, nie je to však stopercentné.

IČDPH je povinné pri došlých faktúrach. Nemôžete mať faktúru s DPH od toho, kto nie je plátcom. Pri vystavených faktúrach IČDPH bude, samozrejme len v prípade, že odberateľ je plátca. Akonáhle bude na stránke finančnej správy dostupný zoznam "IČO, IČDPH, obdobie platnosti", bude kontrolu IČDPH robiť program. Automaticky ho priradí, alebo uberie zo záznamu v adresári firiem.

Ak v adresári nie je vedené IČO ani DIČ, považuje to program za údaje fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom. Odberateľská faktúra vystavená na takúto osobu sa zaraďuje do D2.

Príklady účtovania s automatickým zaradením do kontrolného výkazu

Odberateľská faktúra, riadky DPH 01-02,03-04

dokladsumadphmdiddalidkvinfo A1
FO1000,0031100201400160401
FO200,0031100201400134350

Ak v doklade nie je uvedená firma, alebo pre danú firmu nie je zadané IČO, alebo DIČ, zaradí sa faktúra do časti D2.

 

Zadávanie hmotnosti, tovaru. Ak sa informácia nevojde do položky Info, môžete použiť aj text na zadanie parametru M= a p.
Zaradenie do sekcie A2 sa použije automaticky ak uvediete parameter pre druh tovaru T=.

dokladsumadphmdiddalidkvinfo A2
FO1800,00311001521460401 F=152/14 K=1111 T=MT
FO9200,00311001771460401A2F=177/14 M=155.6kg

 

Samozdanenie, riadky DPH 05-06, 07-08, 09-10, 11-12, 13-14, 20,21

dokladsumadphmdiddalidkvinfo B1
FZ1000,00E50100321002502014F=A250-2014
FZ200,003437134372
FZ300,00e50100321002502014
FZ30,003437334374

Ak sa nepoužije E pri základe, treba zapísať sumu základu v zátvorkách do riadku s DPH účtami.

Funguje aj zápis na viacerých riadkoch

dokladsumadphmdiddalidkvinfo B1
FZ1000,00E50100321002502014F=A250-2014
FZ200,003437139500 
FZ200,003950034374

 

Samozdanenie - posun do KV v inom mesiaci ako je výkaz DPH
Treba použiť značku pre KV b1 (malé b). Vtedy program určí mesiac pre KV podľa dátumu zaúčtovania. Pre zaúčtovanie sú možné
dva spôsoby:
1) doklad sa zúčtuje do mesiaca, v ktorom má ísť do DPH výkazu, dátum zaúčtovania bude z mesiaca v ktorom má ísť do KV

dokladdátumsumadphmdiddalid dodaniekvinfo b1
FZ11.08.141000,00E50100321002502014 01.04.14b1 
FZ11.08.14200,00    3437134372 01.04.14b1

2) doklad sa zúčtuje do mesiaca v ktorom má ísť do KV, a pre DPH sa použije značka « pre posun do mesiaca dodania

dokladdátumsumadphmdiddalid dodaniekvinfo b1
FZ11.08.141000,005010032100250214 01.04.14b1 
FZ11.08.14200,00«    34371 34372 01.04.14b1 

 

 

Dodávateľská faktúra, riadky DPH 20,21, 22-23, 24-25

dokladsumadphmdiddalidkvinfo B2
FD1000,00501003210052014F=005/2014
FD200,00343103210052014

 

Ak sa neuplatňuje nárok na odpočet, faktúra sa neuvádza v kontrolnom výkaze (napr. vtedy ak sa použije DPH značka A, alebo B).
Ak sa má použiť čiastočné odpočítanie, treba uviesť odpočítateľnú aj neodpočítateľnú časť. Kvôli kontrolnému výkazu je nutné
naúčtovať neodpočítateľnú časť na 343 účet, inak program nebude vedieť celkovú daň. Je vhodné si v účtovej osnove nastaviť
zvlášť účet pre neodpočítateľnú DPH a potom celkovú sumu na tomto účte preúčtovať na konci mesiaca na účet triedy 5.
Tu je príklad pre uplatnenie 80% DPH

dokladsumadphmdiddalidkvinfo B2
FD80,0015180132100140077
FD16,003431032100140077
FD 20,0015180232100140077
FD4,00A3431132100140077

Ak sa použije značka B, do r.23 výkazu pôjde celá suma dane. Na výšku dane na zaplatenie to nemá žiadny vplyv, r.23
nevchádza do výpočtu (r.21 nie je súčtom r.23)

 

Ak sa uplatňuje koeficient, účtovanie sa nemení, v kontrolnom výkaze sa uvedie plná suma a aj suma na odpočítanie
(prepočítaná koeficientom).

dokladsumadphmdiddalidkvinfo B2
FD100,00C15180032100140077
FD20,00C3431032100140077

Pri faktúre 140077 je príklad čiastočného odpočítania DPH (musí sa použiť značka 1 a B).

Firma zadaná v doklade musí mať IČDPH. Program nezisťuje spôsob úhrady a tu sú zahrnuté aj faktúry uhradené cez ERP.
Suma z týchto faktúr je zároveň uvedená aj v D1.

Lízingové splátky
Ak sa neúčtuje základ, treba ho uviesť v zátvorkách v texte. Pre účely kontrolného výkazu treba uviesť číslo zmluvy v stĺpci Info.

dokladsuma textdphmddalkvinfo B2
ID38,90(194,50) istina3431047400F=LZ/14/0028

 

Ak sa nepoužíva za účtom 474 variabilný symbol, alebo iné číslo, treba uviesť číslo zmluvy do obidvoch riadkov
(inak program nepozná, že patria k sebe)

dokladsuma textdphmddalkvinfo B2
ID33,20poistenie5680047400F=LZ/14/0035
ID6,64DPH 20%3431047400F=LZ/14/0035

 

Doklady z ERP a pod., riadky DPH 20,21, 22-23
Platby v hotovosti, kartou. Automatické zaradenie do B3 závisí od nastavenia v číselníku Výkazy - Výkaz DPH.

dokladsumadphmdiddalidkvinfo B3
V26,505180021100
V5,303431021100
 
V115,005010031500
V23,003431031500

 

 

Odberateľská faktúra - dobropis, ťarchopis, riadky DPH 26-27

dokladsumadphmdiddalidkvinfo C1
FO-25,4031100201402360400P=2014001
FO-5,0831100201402334350
 
FO25,40O31000201402360400P=2014001
FO5,08O 31100201402334350

V doklade treba uviesť číslo pôvodnej faktúry. Očakáva sa v prvom riadku, ale môže byť aj v riadku s daňou, ale vtedy je vo výpise ?P (je to iba varovanie). Ak sa jedná o ťarchopis, musí byť uvedená DPH značka O, inak to bude program považovať za bežnú faktúru.

 

Dodávateľská faktúra - dopropis, riadok DPH 28

dokladsumadphmdiddalidkvinfo C2
FD-70,005010032100332014F=033/2014 P=005/2014
FD-14,003431032100332014

Firma zadaná v doklade musí mať IČDPH.

Dobropis vzťahujúci sa k viacerým faktúram

dokladsumadphmdiddalidkvinfo C2
FD-100,005010032100332014P=005/2014 F=033/2014
FD-20,003431032100332014
FD-60,005020032100332014P=018/2014
FD-12,003431032100332014

 

Dobropis, samozdanenie, riadok DPH 27, 28

dokladsumadphmdiddalidkvinfo C2
FD-1000,00O50100321002852014F=285/2014 P=250/2014
FD-200,00O34371343722852014

Program kontroluje IČDPH firmy v doklade, značku C2 dá automaticky len ak IČDPH nemá na začiatku SK.

 

Tržby z ERP, riadky DPH 01-02, 03-04

dokladsumadphmdiddalidkvinfo D1
P1650,002110060401
P330,002110034350
P50,002110060402
P5,002110034360

 

Ostatné tržby, príjmy bez ERP, alebo faktúry na fyzické osoby / nepodnikateľov

dokladsumadphmdiddalidkvinfo D2
P1650,002110060401
P330,002110034350

Faktúry na fyzické osoby / nepodnikateľov
(odberateľ nemá v adresári firiem zadané IČO, ani DIČ, ani IČDPH)

dokladsumadphmdiddalidkvinfo D2
FO1600,0031100201400160401
FO320,0031100201400134350

 

Identifikácia chýb

Pri podaní kontrolného výkazu sú chybové riadky označené sekciou a poradovým číslom. Z neho určíte o ktorý doklad sa jedná: