Daňové priznanie a Poznámky k účtovnej uzávierke

15.03.2012

Od verzie z 15.3.2012 umožňuje program vyplniť Poznámky a tiež Daňové priznanie PO. Obidva dokumenty sú zaradené medzi výkazy.
Vzhľadom na to, že uvedené dokumenty sú k dispozícii prakticky len od začiatku marca 2012, je to predbežná verzia, ktorá sa ešte bude dopĺňať o ďalšie údaje z programu v priebehu budúceho týždňa. Vítané sú akékoľvek pripomienky. V princípe ide ale o dokumenty, ktoré sa z veľkej časti vyplňujú ručne.

Vzhľadom na možné zmeny odporúčame začať pri Poznámkach s vyplňovaním údajov mimo tabuliek, do ktorých sa vkladajú údaje z účtovníctva.

Poznámky

Poznámky existujú len v editovateľnom PDF formáte. Program vyplní v dokumente tabuľky, pre ktoré sa dajú získať údaje z účtov (zatiaľ nie všetky). Údaje viacerých tabuliek sú naviazané na definíciu výkazov Súvaha, Zisky a straty v tom zmysle, že pre výpočet údaju sa použijú tie účty, ktoré sú uvedené v príslušných výkazoch. Platí to najmä pre pohľadávky, korekcie a pod., kde analytické účty vo výkaze treba upresniť (311,391 atď.).

Údaje v poznámkach sú na centy. Verzia na celé eurá by mala problematické zaokrúhľovanie, súčet zaokrúhlených údajov v jednotlivých stĺpcoch tabuľky by mohol byť dosť odlišný od zodpovedajúceho údaju napr. v súvahe.

Údaje na titulnú stranu berie program z údajov, ktoré sú zadané cez Servis - Nastavenia - Firemné údaje.

Splatnosť sa zisťuje len pre účty označené v osnove znakmi FO, FD (napr. 311, 321), všetky ostatné sa berú ako "v lehote splatnosti".

Všetky údaje, ktoré vyplníte, zostanú zachované, s výnimkou niektorých tabuliek, ktoré vyplňuje program. Ak urobíte ručné úpravy a nechcete, aby program ďalej vkladal hodnoty do tabuliek, treba vypnúť pri zadávaní voľbu "Vložiť aktuálne údaje". Ak povolíte vloženie údajov, tak sa prepíšu iba údaje v niektorých tabuľkách, ostatné zostanú.

Je nutná kontrola vyplnených údajov - ako už bolo uvedené, je to predbežná verzia a vzhľadom na krátky čas nebolo možné urobiť dôkladné testy. Ak nájdete nejaký problém, napíšte na .

Dôležité! Ak chcete po vyplnení zapísať dokument, stlačte v Adobe Reader Ctrl+S - tým sa dokument aj s údajmi zapíše na disk.
Je uložený v podadresári eTax, názov je 2011 Poznamky.pdf

Strany v PDF dokumente sa nedajú vymazávať. Ak nechcete tlačiť celý dokument, tak si pri tlači musíte zvoliť jednotlivé strany. Tento problém odpadne, ak bude umožnené elektronické podávanie (dúfajme).

Daňové priznanie

Pre daňové priznanie je nutné pripojenie k Internetu. Použije sa program eDane, ktorý zobrazí dokument, dovolí ho vyplniť a potom buď vytlačiť vo formáte PDF, alebo odložiť ako xml súbor (napr. pre EZU), alebo ho priamo odoslať.

Program vyplní titulnú stranu a tabuľku F (náklady, výnosy) a niektoré iné riadky. Zrazená daň z úrokov (591) nie je zahrnutá v nákladoch, úroky (662) sú informatívne na riadku 240. Dvojitým kliknutím na oranžovo podfarbené riadky sa automaticky prepočítajú, alebo doplnia ich hodnoty. Dokument bude kompletný, až keď nebudete mať žiadny podfarbený riadok.

Ak chcete pokračovať po vyplňovaní dokumentu neskôr, treba ho odložiť do podadresára eTax, názov je "2011-12 DPPO-11.xml". V novšej verzii eDane by to malo byť automatické, ale zatiaľ treba príslušný adresár na disku vyhľadať.

Pre všetky výkazy, ktoré chcete poslať cez EZU, dôrazne odporúčame zvoliť najprv eDane, skontrolovať výkaz a uložiť si ho ako xml súbor. A až tento skontrolovaný výkaz podať cez EZU. Do eDane sa výkaz (DPH, Súhrnný, Súvaha, Zisky a straty...) načíta automaticky, nemusíte ho hľadať na disku.
  V EZU nevidíte, čo podávate, preto si treba najprv nechať zobraziť PDF, skontrolovať a až potom odoslať.

Potvrdenie o podaní si vytlačíte priamo v programe eDane - zvoľte si z menu položku Práca s DP a tam je tlač krycieho listu (potvrdenie po podaní).