Informácie k ročnej uzávierke 2009

10.02.2010

Tu sú vysvetlenia k najčastejším otázkam a problémom:

Údaje z predchádzajúceho obdobia vo výkazoch

V prvom rade si treba aktualizovať program. Vzhľadom na to, že v predošlej verzii programu bola chyba pri ktorej sa mohli prepísať zapamätané údaje z výkazov, je nutné ich znovu načítať - prepnite sa späť do roku 2008 a zvoľte Tlačové zostavy - Výkazy - Súvaha  a zadajte zobrazenie vo formáte PDF. Pozor - musíte si zvoliť výkaz platný pre rok 2008. Zobrazený výkaz nemusíte tlačiť. Zopakujte to aj pre Zisky a straty

Ak si chcete skontrolovať prepočet z Sk na eurá, prepnite sa do roku 2009 a zvoľte Číselníky - Výkazy - Súvaha, údaje predchádzajúceho obdobia. Zobrazí sa tabuľka s riadkami - naľavo sú pôvodné údaje (v tisícoch Sk), napravo sú prepočítané sumy na €. Prepočet je podľa usmernenia DR SR k opatreniu MF SR č.MF/24219/2008-74 kde je uvedený aj praktický príklad. Použijú sa "údaje z jednotlivých riadkov účtovných výkazov za účtovné obdobie r. 2008" preradené na príslušné riadky súvahy a výkazu ziskov a strát za r. 2009 do príslušných stĺpcov. Použijú sa teda údaje z výkazov (v tisíckach Sk) a nie sumy z hlavnej knihy.

 

Treba ešte spomenúť, že neplatí mechanický prepočet medzi starým a novým riadkom, pretože niektoré riadky výkazov nemajú ten istý obsah. Napr. riadok 1 v starej súvahe zahrnuje aj zostatok na účte 353 (pohľadávky za upísané vlastné imanie), ale v novom výkaze sa tento údaj presunul do pasív a nie je zahrnutý v riadku 1. Podobne je to s riadkom 112 a nájdu sa aj ďalšie.

Akékoľvek problémy s prepočtom je možné riešiť prepísaním údajov stĺpci napravo.

Centové rozdiely z prepočtu Sk na €

Centové rozdiely treba vyrovnať zápisom kurzovej straty, alebo zisku. Jedná sa napr. o účty ktoré vyrovnávajú rozdiel za celú hlavnú knihu 378, 379 (viď. Finančný spravodajca 11/2008 §85a ods.4-5), a analytické účty pre pohľadávky a záväzky.

Suma v centoch, ktorou treba vyrovnať analytický účet, napr. 31100, je uvedená v zostave Pohľadávky a záväzky k počiatku roku 2009. Ak ste si ju neurobili ešte pred účtovaním januára, v textovej verzii musíte najprv odúčtovať doklady za január a potom urobiť zostavu (k januáru).
Pri účtovaní kurzového rozdielu pre daný analytický účet musíte použiť dátum 1.1.2009 a ľubovoľný variabilný symbol (napr. 1, alebo 2009). Doklady s dátumom 1.1.2009, účtami 563, 663 a sumou nepresahujúcou 50 centov program nedáva do zostavy Pohľadávky a záväzky (preto nezáleží na variabilnom symbole).

Zaokrúhlenie počiatočných stavov

Program zaokrúhľuje pri ročnej uzávierke 2008 všetky účty aritmeticky. Ak chcete zaokrúhlenie smerom dole pri "štátnych" účtoch (odvody a pod.), upravte si stav ručne cez Servis - Počiatočný stav účtu. Samozrejme, treba dbať na to, že súčet počiatočných stavov musí byť nula.