Otázky a problémy pri prechode na EUR

10.01.2009

Ak máte nejaký problém, najprv aktualizujte program. Je možné, že sa jednalo o nejakú chybu, ktorá už bola odstránená.

Pri výpise faktúry (alebo iného dokladu) sa zobrazí Sk namiesto EUR

Označenie meny vo formulároch zmení program automaticky, ale niektoré nerozozná a tie treba opraviť ručne. Po stlačení F8 (napr. v sklade vo funkcii Predaj/Dodací list) sa zobrazí zoznam formulárov. Nastavte sa na príslušný formulár, stlačte Shift+F4 a zvoľte Úprava. Prepíšte Sk na EUR (pozor na zarovnanie) a zapíšte zmenu s Ctrl+S.

Pri tlači dokladov je za sumou "slovom" uvedené Sk.

Nemáte zmenené nastavenie meny v programe. Zvoľte Servis - Nastavenia - Základné údaje a prepíšte Sk na EUR.

Po uzávierke a prepnutí na rok 2009 sa nedá otvoriť pokladňa. Zobrazí sa oznam "Modul nemôžem inicializovať"

Máte staršiu verziu ovládača pre modul Easypos (asi 335). Treba spustiť funkciu "Oprava kontrolnej sumy" v nastavovacom programe Easyset. Potom to bude v poriadku. Ak neviete o čo ide, volajte servisného technika.

Chcem zmeniť počet desatinných miest pre predajné ceny v EUR, ale uzávierka za rok 2008 už bola urobená.

1. V roku 2009 zvoľte Servis - Nastavenia - Voľby - potom 2x PageDown. Dostanete sa na stránku, kde je nastavenie počtu miest pre predajné ceny. Nastavte ho na zvolený počet miest (2 alebo 3).
2. Prepnite sa späť do roku 2008 a zvoľte Doplnkové funkcie - Precenenie - Odlož ceny.
3. Vráťte sa do roku 2009 a zvoľte Doplnkové funkcie - Precenenie - Vráť odložené ceny.
4. Zvoľte funkciu Skladová karta a stlačte Ctrl+Shift+F11. Na otázku "Chcete prepočítať ceny?" dajte Áno.

Ročná uzávierka v programe Sklad neprešla kvôli nejakej chybe v databáze

V tomto prípade treba vymazať celú databázu za rok 2009.
1. Prepnite sa do roku 2008.
2. Cez Servis - Súbory si zistite, kde na disku je databáza.
3. Ukončite program, vojdite do priečinku s databázou a vymažte všetky súbory, ktoré majú v názve 109 a príponu .skl, napr. 01td_109.skl, 01vk_109.skl atď. Treba postupovať veľmi opatrne (!), aby ste nevymazali náhodou niečo iné.
4. Potom vymažte aj súbor sklad109.ini a podadresár DBL.
5. Spustite program a zopakujte uzávierku.

Chcem "vyhladiť" ceny s DPH (pre maloobchod) na rozumné hodnoty

Zvoľte si Doplnkové funkcie - Precenenie - Vyrovnanie cien s DPH. Kód tovaru vynechajte a v zobrazenej tabuľke môžete zadať, ako sa majú zaokrúhliť ceny s DPH pre rôzne cenové úrovne. Zaokrúhlenie sa zadáva v poslednom stĺpci. Príklad použitia:
 rozsahu    zaokrúhlenie
     0 - 30        0,01
    30 - 80        0,05
    80 - 300       0,10
   300 - 500       0,50
   500 - 999999    1,00

Zaokrúhľuje sa automaticky: príklady 47,56 -> 47,55, 100,76 -> 100,80

Program k preceneniu urobí zostavu a na konci uvidíte celkový rozdiel predajných cien všetkého tovaru oproti predošlým cenám. Môže byť kladný aj záporný.

Prečo je suma za dodací list k pokladničnému bloku iná ako suma na bloku?

Na dodacom liste sú sčítavané ceny bez dane a k výsledku sa pripočíta daň, na pokladničnom bloku sú sčítané ceny s daňou. V zásade platí, že súčet cien bez dane plus daň sa nerovná súčtu cien s daňou. Pre tých, čo tomu neveria, malý príklad:
cena položky bez DPH je 46 centov, tzn. s DPH to je 46 x 1,19 = 55 centov
100 ks na dodacom liste: 100 x 0,46 = 46,00 + DPH 19% = 54,74 EUR
100 ks na pokladničnom bloku: 100 x 55 = 55,00 EUR

Tip: ak robíte dodací list k pokladničnému bloku, môžete uviesť predajné ceny k jednotlivým položkám, ale nedávajte na koniec ich súčet.

Chcem znížiť počet desatinných miest pre skladovú cenu

Zvoľte Servis - Nastavenia - Voľby - potom 2x PageDown. Dostanete sa na stránku, kde je nastavenie počtu miest pre skladové ceny. Nastavte ho, odporúčaná hodnota je 3, alebo 4.

Cena tovaru s DPH prepočítaná na Sk vyjde iná ako minulý rok

Program udržuje na karte cenu bez DPH, cena s DPH je len vypočítaná. Pretože pri prepočtoch z Sk na EUR sa zaokrúhľuje, spätný prepočet nemusí dať tú istú sumu. Príklad: ak minulý rok bola cena s DPH 30,- Sk, duálna cena bola 1,00 EUR. Tento rok je cena 1,00 EUR a duálna v Sk je po prepočte 30,13 Sk. Aby vyšla duálna cena v Sk presne tak ako minulý rok, musela by byť cena v EUR 0,9958 !

Pokiaľ viem, rozdiely vyplývajúce zo zaokrúhľovania sa ignorujú, tzn. platia cenovky z roku 2008, nie je nutné ich prerábať.