Sklad, verzia pre EUR

12.03.2008, 09.07.2008

Aktualizáciu programu Sklad si môžu stiahnuť užívatelia, ktorí majú prístup k aktualizáciám. Bližšie informácie sú v ozname o spôsobe zaplatenia aktualizácií.

Aktualizácia programu Sklad je v dvoch krokoch:

Prvá aktualizácia už je k dispozícii, druhá bude asi od septembra. V programe je možné zadať kurz EUR, ktorým sa budú prepočítavať zobrazované sumy. Kým nie je stanovený fixný konverzný kurz pre prepočet, môže sa kurz načítavať z Internetu (NBS stred), alebo zadať ručne. Pre zobrazovanie súm v EUR je nutné upraviť formuláre. Konkrétne sa jedná o doplnenie symbolov pre výpis súm v EUR a použitého kurzu.

Všetky poznámky uvedené ďalej sa týkajú len dokladov vystavených v Sk. Pre doklady v cudzej mene (faktúra a pod.) to samozrejme neplatí.

 

Zmeny v programe v zmysle zákona 659/2007 o zavedení meny euro v SR

Ďalej sú uvedené niektoré úpravy v programe, vyplývajúce zo zákona. Tu sú najdôležitejšie časti zákona, týkajúce sa programu Sklad:

§2 ods.3 ... konečné sumy v eurách sa po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent...
§2 ods.5 ... Jednotkové ceny nepodliehajú po prepočte na eurá zaokrúhleniu, jednotkové ceny uvedené v eurách majú spravidla najmenej o jedno desatinné miesto viac ako rovnaké jednotkové ceny uvedené v slovenských korunách, najmenej však tri desatinné miesta...

§16 ods.2 - Duálne zobrazovanie sa v ustanovenom rozsahu cien, platieb a iných hodnôt vzťahuje len na ceny, platby a iné hodnoty, ktoré sú predo dňom zavedenia eura uvedené v slovenskej mene, a na ceny, platby a iné hodnoty, ktoré sú po dni zavedenia eura uvedené v eurách. Duálne zobrazenie nezakladá nárok na úhradu duálne zobrazenej peňažnej sumy v tej mene, ktorá je podľa § 1 ods. 2 písm. i) uvedená len na informatívne účely...

§18 ods.1 - Obdobie duálneho zobrazovania, počas ktorého sa v ustanovenom rozsahu cien, platieb a iných hodnôt a podľa ďalších ustanovených pravidiel povinne vykonáva duálne zobrazovanie zároveň v slovenskej mene a tiež v eurách, sa začína jeden mesiac po dni určenia konverzného kurzu a končí sa jeden rok po dni zavedenia eura. Dobrovoľné duálne zobrazovanie možno podľa ustanovených pravidiel vykonávať aj vo väčšom ako povinnom rozsahu duálneho zobrazovania; dobrovoľné duálne zobrazovanie tiež možno podľa ustanovených pravidiel vykonávať aj mimo povinného obdobia duálneho zobrazovania, najskôr však odo dňa určenia konverzného kurzu.

§18 ods. 3- Duálne zobrazovanie sa povinne vykonáva výlučne podľa celého konverzného kurzu, pravidiel pre zaokrúhľovanie a ďalších pravidiel pre prechod na euro vrátane ustanoveného počtu desatinných miest pri duálnom zobrazovaní cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt. Všade, kde sa vykonáva duálne zobrazenie, musí byť viditeľne sprístupnený aj konverzný kurz.

§18 ods.6 - Ak predmetom duálneho zobrazovania sú peňažné sumy uvedené na faktúrach, v zmluvách, na platobných alebo výplatných dokladoch, na dokladoch vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou, pokladničných potvrdenkách, na ďalších dokladoch o zaplatení alebo na iných účtovných dokladoch, duálnemu zobrazovaniu na takýchto dokladoch podliehajú len celkové konečné sumy cien, platieb alebo iných hodnôt, ktoré majú byť skutočne uhradené alebo vyúčtované, ....Ak je tá istá peňažná suma uvedená na doklade vyhotovenom elektronickou registračnou pokladnicou a aj na inom účtovnom doklade odovzdávanom spotrebiteľovi alebo inému klientovi, duálnemu zobrazovaniu podlieha len suma uvedená na doklade vyhotovenom elektronickou registračnou pokladnicou. Duálnemu zobrazovaniu nepodliehajú sumy uvádzané na príjmových a výdavkových účtovných dokladoch o pokladničných operáciách s hotovosťou; duálnemu zobrazovaniu však podlieha konečná suma uvedená na doklade o predaji, ktorý sa vyhotovuje ako náhrada za doklad z elektronickej registračnej pokladnice vtedy, ak dočasne nemožno použiť elektronickú registračnú pokladnicu.

§18 ods.9 - Odo dňa určenia konverzného kurzu je zakázané súčasne zobrazovať a uvádzať ceny, platby a iné hodnoty zároveň v slovenskej mene a aj v eurách inak ako podľa pravidiel pre duálne zobrazovanie, ktoré ustanovuje tento zákon a osobitné predpisy, najmä je zakázané duálne zobrazovanie s iným prepočtom ako podľa konverzného kurzu, s nižším ako ustanoveným počtom desatinných miest alebo s nepresnejším zaokrúhlením ako podľa ustanovených pravidiel pre zaokrúhľovanie pri prechode na euro...
...Dobrovoľné informatívne zobrazovanie a uvádzanie cien, platieb a iných hodnôt zároveň v slovenskej mene a aj v eurách, ktoré sa vykonáva predo dňom určenia konverzného kurzu, nesmie byť označované ani vydávané za duálne zobrazovanie, ktoré ustanovuje tento zákon a osobitné predpisy,

Úpravy v programe:

 

Úpravy formulárov pre duálne zobrazovanie cien v Sk a EUR

Úpravy môžu byť minimálne, v zmysle §18 ods.6 stačí, keď sa uvedú v EUR len výsledné sumy. V prípade faktúry ide o tri sumy, pri ktorých to má zmysel - celkom bez odpočítania zálohy, záloha a celkom k úhrade. Tieto sumy sú vždy na 2 desatinné miesta (t.j. na centy)

Ak to niekomu nestačí, môže si vo formulári doplniť aj stĺpec s jednotkovými cenami a pod., úprava formuláru sa však skomplikuje. Pravdepodobne bude treba zvoliť menšie písmo (rozmer strany, t.j. počet riadkov a stĺpcov sa dá nastaviť príkazom .FORM) pretože riadok s tovarom, množstvom a jednotkovou cenou sa natiahne. Ak si netrúfate na vlastné úpravy formuláru, pošlite ich emailom na adresu (po stlačení F8 pre výber formuláru, stlačte Shift+F4 a potom zvoľte Odoslať). Táto služba je spoplatnená - cena je dohodou, v závislosti od úprav, ktoré chcete. Staršie formuláre je tiež možné vylepšiť o tlač loga a pod.

Pozrite si ďalej ukážky úpravy formuláru so symbolmi pre zobrazenie súm v EUR.

Pre všetky sumy v EUR je rovnaký symbol ako pre Sk, ale znak $ na začiatku je zdvojený. Napr. $S je suma k úhrade v Sk, $$S je suma k úhrade v EUR. Okrem toho sú pre jednoduchšie použitie aj nové symboly $#E, $#e. Ďalej sú uvedené najdôležitejšie symboly pre duálne zobrazenie:

        $&&   aktuálna mena, t.j. Sk, od roku 2009 EUR
$$& mena pre duálne zobrazenie, t.j. EUR, od roku 2009 to bude Sk
$* kurz
$$A jednotková cena
$$S celkom k úhrade
$$c celkom bez DPH
$#E celkom k úhrade v tvare (999.99 EUR)
$#e fakturovaná suma (bez odpočítania zálohy) v tvare (999,99 EUR)

Príklad formuláru s minimálnou úpravou:

Formulár:

Výsledok:

Príklad formuláru v rozšírenej úprave:

Formulár:

Výsledok:

Pokladňa

Tlač duálnej sumy sa realizuje nastavením pokladne, alebo doplnením symbolov do vzoru pokladničného bloku (01_PBL01.SKL).
Podľa informácie z MF SR je nutné mať k pokladni aj nový certifikát. Obráťťe sa na servisného technika k pokladni.
Pozor! Neodborná úprava môže narušiť funkciu pokladne!

  ; Pokladničný blok pre fiskálny modul EASY-POS.96
 .LPT0 12 0
 .NP
 $~N
 $~U, $~M
 ICO $~I DIC $~rrrrrrrr
 ; dvojriadkova varianta pre MOC
 $Q÷$JJJ $EEEEE $TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT÷$KKKKKK÷$ee÷$jjjjjjjjjj÷$gggggggggg
                  $#EEEEEEEEEEEEEE*
 * konverzny kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

 $((((( Dakujeme za nakup.
 ;koniec