Uzávierky na pokladni od 1.1.2007

16.02.2007

Vo vyhláške č.679/2006, ktorou sa upravuje vyhláška 55/1994, a 735/2004 je zmena týkajúca sa zavedenia dvoch sadzieb DPH. V prílohe je denný výkaz obratov platiteľa dane, kde sa na prvý pohľad okrem dvoch sadzieb DPH nič nezmenilo. Vo vysvetlivkách je však nenápadná zmena na riadkoch 7 a 8 - pred slovo obrat je vsunuté slovo čistý (v poslednej vyhláške 735/2004 to ešte nebolo). Z hľadiska účtovného by to znamenalo, že sa jedná o obrat bez DPH, zliav a pod. Formulácia čistý obrat je však v tomto prípade zavádzajúca, pretože sa používa aj pre GT2, ale tam sa pod tým myslí GT1 obrat bez GT3 a nie obrat bez DPH. Možno sa pod čistým obratom myslí obrat bez zliav atď.

Keďže zákon hovorí o obrate a aj v nadpise vo výkaze je uvedené Denný obrat a nie Denný čistý obrat (ako je to vo vysvetlení), netuším ako to vlastne má byť. V prípade, že si myslíte (alebo Váš daňový úrad), že sa pod čistým obratom myslí suma bez DPH, môžete použiť iný vzor uzávierky.

Čo treba urobiť ak chcete mať v uzávierke namiesto obratu sumy bez dane:

pôvodné    nové
V,43V,41
V,46V,44
V,63V,61
V,66V,64
V,83V,81
V,86V,84

Okrem toho treba pridať riadky so súčtom čistého obratu, do dennej aj mesačnej uzávierky. Príklad je v súbore EASYPOS.DTX