Údaje z predchádzajúceho obdobia vo výkazoch

24.02.2005

Do výkazov tlačených vo formáte PDF (môžu sa odovzdať na daňovom úrade) je možné vložiť aj údaje z predchádzajúceho účtovného obdobia. Program nezisťuje tieto údaje automaticky z minuloročných údajov, pretože nevie aké skutočné sumy boli uvedené vo výkazoch (vzhľadom na nejednoznačné zaokrúhľovanie na tisícky). Zadané údaje si program zapamätá.

V textovej verzii treba zvoliť Tlačové zostavy - Výkazy a po zvolení výkazu (súvaha, alebo zisky a straty) sa stlačením F4 privolá tabuľka pre zadanie údajov.


V grafickej verzii treba zvoliť Číselníky - Výkazy a vybrať položku pre zadanie údajov.