Výkaz DPH a súhrnné hlásenie od 5/2004

12.06.2004
Verzia účtovníctva 11.3 (resp. 3.3 s grafickým dizajnom) spracováva výkaz DPH od mája 2004 podobne ako v predošlom období (výkaz pre staršie obdobie zostáva bez zmeny) pomocou označených účtov pre DPH a značiek v doklade.
Pre ozrejmenie vzťahu medzi účtovaním a výkazom DPH sú ďalej uvedené príklady, z ktorých je vidieť aj vplyv "značkovania" dokladov na umiestnenie sumy do príslušného riadku výkazu.

Program nespracováva všetky riadky, v ďalšej verzii bude spracovanie rozšírené.

Samozdanenie
V účtovej osnove pribudli nové značky pre DPH (samozdanenie) - dvojice E-F, P-Q, L-M, S-T, resp. e-f, p-q, l-m, s-t. Malé písmená sú pre zníženú sadzbu, veľké pre základnú. Tieto účty sa použijú vtedy, keď treba daň odviesť a zároveň si ju aj odpočítať.

Prepočet koeficientom
Ak použijete značku C, bude sa daň prepočítavať koeficientom. Ak chcete, môžete na tieto prípady použiť aj zvlášť označený účet - pozrite si vysvetlivky v programe týkajúce sa koeficientu.

tovar z iného členského štátu
E - odvod
F - odpočítanie

 

 


Všetky použité značky sa zobrazia pri stlačení F12 na položke dph v riadku dokladu.

Pre pochopenie, ako sa údaje z dokladov prenášajú do výkazu, slúži nasledovný obrázok. Robí sa to automaticky podľa použitého účtu pre DPH, alebo podľa zadanej značky pre DPH. Tzn. ak použijete v doklade účet 34310, ktorý je označený v účtovej osnove znakom 1 , pripočíta sa daň do riadku 315.V dokladoch, kde nie je uvedená daň, treba použiť značku - napr. ak dáte značku 7 do dokladu, ktorým je zaúčtovaná faktúra pre odberateľa mimo EÚ, pripočíta sa príslušná suma do riadku 430.

Ak použijete značku v riadku, v ktorom je zadaný účet 343, platí prednostne to, čo je dané značkou. Napr. ak použijete účet 34343 (E) a použijete v riadku značku R , bude príslušná suma v riadku 240, a nie v riadku 220. Môžete to však urobiť aj tak, že si doplníte nový analytický účet do osnovy a označíte ho s R.
Pozrite si ďalej príklady pre jednotlivé riadky.

  210  uskutečněná zdanitelná plnění v tuzemsku

dokl. suma text dph firma MD id DAL id
FO 1 400000,00 dodání zboží tuzemsko 31100 1 60400
FO 1 76000,00 DPH 19% 31100 1 34331

  220  pořízení zboží z jiného členského státu
Tu je príklad "samozdanenia". K dodávateľskej faktúre sa pripojí riadok s účtami DPH na obidvoch stranách. Účty určujú, kam sa má daná suma zaradiť, v tomto prípade na riadok 220 (odvod dane), r.320 (odpočítanie). Do textu dokladu, v ktorom sa účtuje daň, treba vložiť sumu pre základ v zátvorkách.
Je vhodné zvoliť analytické účty pre "samozdanenie" tak, aby boli v hlavnej knihe pod sebou.

FD 1 630000,00 EUR20500 nákup 50100 32100 1
ID 1 119795,00 (630500) 34342 34343

Podobne je to aj s dvojicami účtov označených s P-Q, S-T, L-M...

  410  dodání zboží do jiného členského státu
Tento riadok je dôležitý pre zostavenie "Souhrnného hlášení". V doklade musí byť zapísaná firma, a v údajoch danej firmy musí byť uvedené jej identifikačné číslo pre daň.
Značku 9 nie je nutné používať, ak je faktúra bez dane a je zadaný odberateľ, platí to automaticky.

FO 2 300000,00 prodej 31100 2 60400

 430   vývoz zboží

FO 4 200000,00 vývoz  7 mimo EÚ 31100 4 60400

  310  přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku
Tu je príklad na použitie koeficientu - riadok s daňou označený s C sa bude prepočítavať koeficientom.

dokl. suma text dph firma MD id DAL id
FD 7 800000,00 nákup zboží tuzemsko 50100 32100 7
FD 7 152000,00 DPH 19% 34311   32100 7
FD 8 50000,00 spotřeba energie tuzemsko 50200 32100 8
FD 8 9500,00 DPH 19% C 34311 32100 8

 340   dovoz zboží
FD 11 152000,00 daň colnica 34321 37900 11


  600    vrácení daně

P 10 1900,00 vrácení daně x 34330 21100