Výkaz DPH a súhrnný výkaz od 5/2004

28.05.2004, 21.07.2004
Verzia účtovníctva 11.3 (resp. 3.3 s grafickým dizajnom) spracováva výkaz DPH od mája 2004 podobne ako v predošlom období (výkaz pre staršie obdobie zostáva bez zmeny) pomocou označených účtov pre DPH a značiek v doklade.
Zmenou oproti predošlým výkazom je, že v tomto výkaze už nie je prehľadné delenie dane na "vstup" a "výstup" a pribudlo tzv. samozdaňovanie , t.j. pri niektorých faktúrach od dodávateľa z EÚ si treba vypočítať daň, urobiť odvod dane, ale zároveň aj odpočítanie. Vzhľadom na to, že pre program sú pri vytváraní výkazu DPH jediným zdrojom zaúčtované doklady, je nutné "samozdanenie" zaúčtovať.
Počet riadkov pre daň sa zvýšil dvojnásobne. Kvôli tomu boli zavedené ďalšie značky pre DPH.
Výkaz DPH aj súhrnný výkaz sa dá vytlačiť tiež vo formáte PDF.

Pre ozrejmenie vzťahu medzi účtovaním a výkazom DPH sú ďalej uvedené príklady, z ktorých je vidieť aj vplyv "značkovania" dokladov na umiestnenie sumy do príslušného riadku výkazu. Sumy v riadkoch sú totožné s príkladom uvedenom v Poradcovi č.10 (str.204-217), takže si môžete porovnať výsledok.

V účtovej osnove pribudli nové značky pre DPH (samozdanenie) - dvojice E,F a P,Q

tovar z iného členského štátu
E - odvod
F - odpočítanie

tovar a služby, pri ktorých príjemca platí daň
P - odvod
Q - odpočítanie

Ostatné účty použité v príklade nie sú podstatné...
Všetky použité značky sa zobrazia pri stlačení F12 na položke dph v riadku dokladu.

Pre pochopenie, ako sa údaje z dokladov prenášajú do výkazu, slúži nasledovný obrázok. Robí sa to automaticky podľa použitého účtu pre DPH, alebo podľa zadanej značky pre DPH. Tzn. ak použijete v doklade účet 34310, ktorý je označený v účtovej osnove znakom 1 , pripočíta sa daň do riadku 15.
V dokladoch, kde nie je uvedená daň, treba použiť značku - napr. ak dáte značku 7 do dokladu, ktorým je zaúčtovaná faktúra pre odberateľa mimo EÚ, pripočíta sa príslušná suma do riadku 9. Pre prípady, kde je zobrazený účet 343xx, treba mať v účtovej osnove analytický účet - viď. predošlý obrázok. Ostatné prípady sú zriedkavé, takže nie je potrebný samostatný účet.
Ak použijete značku v riadku, v ktorom je zadaný účet 343, platí prednostne to, čo je dané značkou. Napr. ak použijete účet 34382 (P) a použijete v riadku značku R , bude príslušná suma v riadku 13, a nie v riadku 11. Môžete to však urobiť aj tak, že si doplníte nový analytický účet do osnovy a označíte ho s R.
Pozrite si ďalej príklady pre jednotlivé riadky.

riadok 03  dodanie tovaru a služieb podľa §8,9

dokl.

suma

text dph firma MD id DAL id
FO 1

400000,00

dodanie tovaru tuzemsko 31100 1 60400
FO 1

76000,00

DPH 19% 31100 1 34350
FO 2

200000,00

predaj tovaru EÚ neplát. 31100 2 60400
FO 2

38000,00

DPH 19% 31100 2 34350
FO 4

25200,00

služby tuzemsko 31100 4 60200
FO 4

4788,00

DPH 19% 31100 4 34350

riadok 04  nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa §11
Tu je príklad "samozdanenia". K dodávateľskej faktúre sa pripojí riadok s účtami DPH na obidvoch stranách. Účty určujú, kam sa má daná suma zaradiť, v tomto prípade na riadok 04 (základ), r.02 (odvod dane), r.17 (odpočítanie). Kurz pre faktúru a pre daň nemusí byť ten istý - závisí to od dátumu vyhotovenia faktúry (daň) a vzniku daňovej povinnosti (základ). V takom prípade treba do textu dokladu, v ktorom sa účtuje daň, vložiť sumu pre základ v zátvorkách.
Ak si myslíte, že 34371/34372 je metodicky nesprávne, môžete použiť 2 zápisy, napr. 34371/39500 a 39500/34372.
Je vhodné zvoliť analytické účty pre "samozdanenie" tak, aby boli v hlavnej knihe pod sebou.


FD 1

822050,00

EUR20500 nákup EÚ CZ 50100 32100 1
ID 1

155800,00

(820000) EÚ CZ 34371 34372


Ak je kurz ten istý, môže sa použiť aj takýto zápis (so značkou E pre základ)

FD 1

820000,00

EUR20500 nákup  E EÚ CZ 50100 32100 1
FD 1

155800,00

DPH EÚ CZ 34371 34372

riadok 05  nadobudnutie tovaru prvým odberateľom §45 ods.2

FD 2

550000,00

nákup, 1.odberateľ  a EÚ CZ 50100 32100 1

riadok 07  dodanie bez dane, bez možnosti odpočítania dane podľa §28 až 41

FO 5

509000,00

dodanie bez dane  8 tuzemsko 31100 5 60200
FO 6

20000,00

prenájom bez dane  8 tuzemsko 31100 6 60200

riadok 08  dodanie bez dane /EÚ/, s možnosťou odpočítania podľa §43
Tento riadok je dôležitý pre zostavenie Súhrnného výkazu. V doklade musí byť zapísaná firma, a v údajoch danej firmy musí byť uvedené jej identifikačné číslo pre daň. Kvôli stĺpcu "kód pre trojstranné obchody" v súhrnnom výkaze sa značkou * bližšie určuje, že ide o prvého odberateľa.
Značku 9 nie je nutné používať, ak je faktúra bez dane a je zadaný odberateľ, platí to automaticky.

FO 7

300000,00

predaj EÚ CZ 31100 7 60400
FO 8

600000,00

predaj, 1.odberateľ  * EÚ NL 31100 8 60400

riadok 09  dodanie bez dane, s možnosťou odpočítania podľa §46 až 47

FO 9

200000,00

vývoz  7 mimo EÚ 31100 9 60400

riadok 10   tovary,služby pri ktorých príjemca platí daň §69 ods.2 až 4
Značkou P sa daný základ nasmeruje do riadku 10. Samozdanenie sa urobí podobne ako v príklade pre riadok 04. Ak základ sa môže použiť základ z faktúry, alebo sa uvedie v texte v zátvorkách (ak nie sú kurzy pre prepočet na koruny rovnaké).
Tu je aj príklad značky B, ktorou sa zabráni odpočítaniu dane, tzn. suma 11400,- nebude zahrnutá do súčtu na riadku 19.

FD 3

60000,00

služby zo zahraničia  P mimo EÚ 51800 32100 3
FD 3

11400,00

odvod dane  B 34381 34382
FD 4

45000,00

preprava do ČR  P EÚ CZ 51800 32100 4
ID 2

8550,00

odvod dane 34381 34382
ID 3

6300,00

(33158) daň zo zálohy EÚ NL 34381 34382
FD 6

80000,00

preprava pre 2.odber.  P EÚ CZ 51800 32100 6
ID 4

15200,00

odvod DPH 34381 34382

Takto potom vyzerá časť výkazu DPH, týkajúca sa odvodenej dane:

riadok 15  tovary a služby kúpené v tuzemsku §49 ods.2a
Tu je príklad na použitie koeficientu - riadok s daňou označený s C sa bude prepočítavať koeficientom.

dokl.

suma

text dph firma MD id DAL id
FD 7

800000,00

nákup tovaru tuzemsko 50100 1 32100 7
FD 7

152000,00

DPH 19% 34310 32100 7
FD 8

50000,00

spotreba energie tuzemsko 50200 32100 8
FD 8

9500,00

DPH 19%  C 34310 32100 8
FD 9

22000,00

telefón tuzemsko 51800 32100 9
FD 9

4180,00

DPH 19%  C 34310 32100 9

riadok 16  daň zo služieb a tovarov, pri ktorých príjemca platí daň
daň napočítaná na účet 34381 - viď. riadok 10.

riadok 17  daň z nadobudnutých tovarov z iného členského štátu
daň napočítaná na účet 34371 - viď. riadok 04.

riadok 18  dovoz tovaru §49 ods.2d
Daň sa odpočíta iba v prípade, že bola zaplatená.

FD 11

152000,00

daň colnica 34330 37900 11

Časť výkazu, týkajúca sa odpočítanej dane
Suma na riadku 19 zohľadňuje prepočítanie koeficientom (r.15) a neodpočítateľnú daň (r.10). Použitý koeficient bol 0,6452

Niektoré ďalšie riadky, ktoré neboli použité v príklade:

riadok 23  rozdiel v základe dane a v dani po oprave podľa §25 ods.1 až 3
Na riadku 23 a 24 sa uvádza oprava pre zdaniteľné obchody, tzn. odberateľské dobropisy/ťarchopisy a oprava dane, ktorá bola uvedená na r.4. Pre nasmerovanie do tohto riadku slúži značka "o", ale v prípade dobropisov ju nie je treba použiť, ak má faktúra zápornú sumu a je zaúčtovaná nasledovne

dokl.

suma

text dph firma MD id DAL id
FO 1

-10000,00

dobropis na tovar tuzemsko 31100 1 60400
FO 1

-1900,00

DPH 19% 31100 1 34350


Oprava samozdanenia

ID 2

-1900,00

(-10000) oprava  o 34371 34372

riadok 25   oprava odpočítanej dane podľa §53
Platí to isté, čo pre riadok 23, ale týka sa to dodávateľských dobropisov/ťarchopisov.

riadok 27   vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru podľa §60

P 10

1900,00

vrátenie dane  x 34350 21100