Zmeny týkajúce sa vstupu do EÚ

02.05.2004 poznámky k programu SKLAD
Zo zákona o DPH vyplýva:


Identifikačné číslo pre daň (ďalej IČDPH) - pôvodné DIČ nahraďte v adresári firiem týmto novým číslom. Doporučujem použiť prevodný program icdph.exe (viď. ďalej), ktorý urobí túto zámenu automaticky. DIČ odberateľa nepotrebujete uvádzať na dokladoch.
Vlastné IČDPH zapíšte cez Servis - Nastavenia - Fakturačné údaje namiesto DIČ. V starších verziách je nutné otvoriť formulár pre faktúru a upraviť to priamo vo formulári.
Nové IČDPH na pokladni Vám nastaví servisný technik, od ktorého máte potvrdenú knihu pokladnice (uvedenie do prevádzky).

Automatická zámena DIČ za IČ DPH v adresári firiem
Stiahnite si pomocný program icdph.exe, ktorý prepíše v adresári firiem vo všetkých firmách DIČ na nové IČ DPH podľa tabuľky zverejnenej Daňovým riaditeľstvom. Prekopírujte ho do adresára v ktorom je nahratý program Sklad, resp. Fibu, alebo Fakt a spustite ho (nikto nesmie mať spustený program Sklad a pod.). Program urobí zmenu vo všetkých databázach pre rok 2004 (účtovníctvo aj sklad). Chvíľu počkajte a na konci dostanete oznam o počte zmien.

                  icdph.exe

Poznámka: Adresár firiem je len jeden pre všetky roky, tzn. že ak potrebujete vytlačiť starú faktúru spred 01.05.2004, musí sa DIČ prepísať ručne na starý údaj a po vytlačení ho naspäť zmeniť.


Pokladničné bloky - väčšina pokladní odberateľa na bloku neuvádza. Ak to potrebujete, vložte do formuláru pre pokladničný blok údaje podľa nasledovného popisu.

Údaje odberateľa v pokladničnom bloku
Ak sa majú zobraziť údaje odberateľa na bloku, musíte vo formulári 01_PLB01.SKL pred riadok s $Q treba vložiť

$N
$U
$PPPPP $M
IČDPH: $r

V prípade, že nechcete, aby dané údaje boli na každom bloku, treba urobiť zo súboru 01_PBL01.SKL kópiu pod názvom 01_PBL02.SKL a len v nej doplniť uvedené údaje. Pred vytlačením bloku si treba zvoliť stlačením F8 formulár č.2 (t.j. s údajmi o odberateľovi). Prepnutím späť na formulár č.1 budú bloky bez odberateľa.

Vytlačenie ďalšieho dokladu spolu s pokladničným blokom
Ak program nájde formulár s názvom 01_pdlnn.txt k formuláru 01_PBLnn.SKL (kde nn je číslo 01, 02 atď.), vytlačí sa okrem pokladničného bloku aj daný formulár (netlačí sa na pokladničnej tlačiarni, ale na inej tlačiarni pripojenej k počítaču, môže byť aj sieťová). Ak obsahovo zodpovedá faktúre, je splnená požiadavka §71 a pokladničný doklad môže zostať bez zmeny.


IBAN účetpre zahraničné platby
Pre faktúry do zahraničia je vhodné mať samostatný formulár, v ktorom sú napr. základné pojmy v slovenčine aj v angličtine a pod. Účet vo formáte IBAN si dopíšte do formuláru.