Nastavenie počítačovej pokladne pre rok 2004

28.12.2003
Výmena programu nie je nutná ak v pokladni predávate v cenách s DPH a jednotkové ceny už sú zaokrúhlené na 50 halierov. Vtedy vyhovuje aj starý program. Stačí nastaviť len DPH na fiskálnom module a v programe.
Informácia k starým DOS programom je na konci.

Nový program vo verzii 11 robí zaokrúhlenie sumy v pokladni na 50 halierov a prípadné halierové vyrovnanie pridáva na koniec bloku ako samostatnú položku. Toto riešenie je platné pre všetky podporované moduly - EASYPOS, RETAX, JVSAFE.


Zmena DPH

Pokladňa Pred zmenou musí byť vykonaná denná aj mesačná uzávierka. Ďalej postupujte podľa toho aký máte modul:

EASYPOS - sú dve možnosti ako zmeniť DPH:
Zmeňte sadzbu DPH programom Easyset (program je určený pre servisných technikov, musíte poznať heslo). Treba nastaviť kDPH1 = 1900, kDPH2 = 1900. Pri uzávierke sa vypisujú 3 daňové skupiny, napr. 0% 19% a 19%. Ak by ste chceli vypisovať len 2, t.j. 0% a 19%, treba upraviť hypertext pre Easypos.
Nie je potrebné meniť ovládač pre Easypos, tzn. že môžete naďalej používať verziu Easypos.335. Je však možné použiť aj verziu 344 (je nutné upraviť hypertext, inak to nebude fungovať).

alebo


Stiahnite si program pre zmenu DPH na 19% zo stránky www.sasro.sk (návod na použitie neviem).

RETAX - v novom programe sa sadzby nastavujú automaticky pri otvorení smeny (t.j. pri prvom dennom bloku) podľa aktuálneho dátumu v počítači. Tzn. že treba nastaviť nové sadzby v číselníku Sadzby DPH pred prvým použitím pokladne v roku 2004.

alebo


Môžete použiť pomocný program, ktorý nastaví obidve sadzby na 19%.

JVSAFE - je nutný zásah servisného technika.

Program

1. Urobte Servis - Ročné spracovanie

2.
Prepnite sa do roku 2004 a urobte si archiváciu! Toto je nutné, aby ste sa v prípade akýchkoľvek omylov mohli vrátiť do východzieho stavu.

3. Precenenie - ak nepotrebujete mať rovnaké ceny ako v minulom roku, tento bod vynechajte.
Ak chcete ponechať ceny s DPH na kartách také aké boli v predošlom období, nastavte vo funkcii Číselníky - Sadzby DPH nové sadzby od dátumu 01.01.04, obidve na 19%. Potom spustite Doplnkové funkcie - Precenenie - Prepočet pri zmene DPH.
Ak chcete ponechať len ceny s pôvodnou sadzbou 20% a ostatné zmeniť iným spôsobom, dajte do číselníku Sadzby DPH dočasne 19% a 14% - tzn. že pri precenení nedôjde k zmene na kartách, ktoré mali 14% DPH.
Poznámka: precenenie sa vykoná až po stlačení F6 a môže sa spustiť len raz (ak to chcete zopakovať, musíte najprv vrátiť odložené ceny).

5. Vráťte sa do číselníku Sadzby DPH a zadajte obidve sadzby 19%. Zaokrúhlenie nastavte na 10 (DPH) a 50 (spolu) - viď. obrázok dole.

6. Pre prípadné vyrovnanie cien s DPH môžete použiť Doplnkové funkcie - Precenenie - Vyrovnanie cien s DPH.


Zmena zaokrúhľovania (toto platí len pre novú verziu Sklad 11.x!!! )

Žiaľ, k problému zaokrúhľovania nevyšlo žiadne usmernenie MF. Program to rieši tak, že halierové vyrovnanie je súčasťou ceny a pridáva sa do základu dane. Základ dane + daň dá spolu vždy výslednú zaokrúhlenú sumu. Výhodou tohto riešenia je, že pre účtovanie odpadá množstvo zbytočných riadkov s účtovaním halierového vyrovnania a to hlavne vtedy, ak sa rozhodnete zaokrúhľovať aj faktúry.

V číselníku Sadzby DPH sa nastavuje zaokrúhlenie výslednej sumy pri platbe v hotovosti. Treba nastaviť 50 halierov, ale je možné to zmeniť aj na 100 (t.j. zaokrúhlenie na celé koruny). Ak dáte napr. zaokrúhlenie spolu -100, bude sa zaokrúhľovať na koruny smerom dole.

Ak chcete, aby program rovnako ako platbu v hotovosti zaokrúhľoval aj platbu kartou, alebo faktúru, treba zapnúť príslušnú voľbu cez Servis - Nastavenia - Voľby... Štandardne je táto voľba vypnutá (pri bezhotovostnom styku nie je nutné zaokrúhlenie).
V prípade, že máte na kartách tovaru dva rôzne indexy DPH (t.j. 1 aj 2), program automaticky premieňa index 2 na 1, ak sú nastavené rovnaké sadzby pre prvý aj druhý index.

Doporučujem, aby bežná obsluha pokladne nemala prístup k číselníku Sadzby DPH, tzn. že treba pre heslo, pod ktorým sa prihlasuje do programu, zablokovať voľbu "účtovanie".

Zaokrúhľovanie faktúr pokladničných blokov s jednotkovou cenou bez DPH.
Program zaokrúhľuje aj sumu faktúry, a to buď automaticky, ak sa nastaví voľba Zaokrúhliť faktúry, alebo "ručne" po zadaní položky pre halierové vyrovnanie (v číselníku Služby treba mať definovanú položku s textom napr. "zaokrúhlenie" a s kódom H). Ak sa použije automatické zaokrúhľovanie, ku každej faktúre s DPH bude pridaná na koniec položka pre halierové zokrúhlenie automaticky. Program sa snaží urobiť zaokrúhlenie najprv tak, že upraví základ dane. Pre zhruba 4% cien to však nie je možné urobiť presne (zaokrúhlením základu sa zmení aj DPH suma a nie je možné sa "trafiť" presne do výsledku). Napr. pre sumu 740,- neexistuje riešenie - ak je základ dane 621.85 (alebo 621.90) vyjde 740.10 a ak je základ 621.84 (alebo 621.80) vyjde spolu 739,90. Pomôže jedine halierové vyrovnanie s 0% DPH.
Ak je nastavené automatické zaokrúhľovanie, ponechá program zaokrúhlené sumy tak ako vyšli, v tomto prípade 621.80 a daň 118.20, i keď to nie je úplne presné. Ak Vám to nevyhovuje, treba použiť "ručné" zaokrúhľovanie (viď. vyššie). V takýchto prípadoch to program rieši vyrovnaním pomocou halierov s 0%DPH. Komplikuje to však situáciu pri účtovaní, pretože k danej faktúre pribudne ešte jeden účtovný riadok. Ak chcete mať toto halierové vyrovnanie na samostatnom účte, treba dať príslušný účet do definície položky v číselníku služieb a v účtovných predpisoch musí byť na strane Dal v riadku "služby" napr. 602aa.

Problém je pri module Easypos.335, kde môže vyjsť neokrúhla suma z vyššie uvedených dôvodov. Program sa snaží to dotiahnuť na okrúhlu výslednú sumu tak, že posúva o pár halierov základ, ale nie vždy to vyjde. Ak na tom záleží, treba vymeniť verziu Easypos.335 za Easypos.344, ktorý robí zaokrúhlenie na 50 halierov vo vlastnej réžii. Ak použijete Easypos.344 a nechcete aby sa program snažil použitím nezokrúhleného základu vyrovnať cenu, nastavte parameter EasyposHV=1 v súbore sklad.ini.
Prípadné zaokrúhlenie sa v Easypose ukladá do GT3 (ako čiastka bez DPH).

Zmeny v hypertexte pre Easypos.344
Ak si nainštalujete Easypos.344 treba upraviť hypertext pre blok. V názvoch sa nesmú používať znaky - +, treba doplniť chýbajúce návestia DP_Cend, DP_UC a zmeniť DP_Z.


Staré programy pre DOS (verzie nižšie ako 10).

Programy sa už neaktualizujú. Treba zaokrúhliť jednotkové ceny s daňou na 50 halierov (Doplnkové funkcie - Precenenie...).
Fungovať to bude, samozrejme, len pre predaj v cenách s DPH (tzn. na bloku sú jednotkové ceny už s DPH).
Pre nastavenie DPH na pokladni RETAX môžete použiť pomocný program, ktorý nastaví obidve sadzby na 19%.