Výkazy - údaje predchádzajúceho obdobia

V prípade, že údaje predchádzajúceho obdobia nie sú správne, môže to byť dôsledok toho, že po dodatočnej údajov v predchádzajúcom roku po uzávierke nebol znovu urobený výkaz, alebo boli hodnoty v číselníku Výkazy - ... údaje predchádzajúcehoi obdobia zmenené, alebo je v novom výkaze iné číslovanie riadkov a pri uzávierke sa použila staršia verzia programu, ktorá ešte nepoznala nový výkaz a pod.

Ak chcete aktualizovať tieto údaje, napr. pre súvahu, postup je nasledovný:

  1. V aktuálnom roku si zvoľte Číselníky - Výkazy - Súvaha, údaje predchádzajúceho obdobia. Po zobrazení tabuľky stlačte Shift+F11. Na otázku, či chcete vymazať údaje dajte odpoveď Áno.
  2. Prepnite sa späť do starého roku, zvoľte si Výkazy - Súvaha a zadajte, že chcete formát PDF.
  3. Keď sa zobrazí výkaz vo formáte PDF, zároveň sa automaticky zapíšu dané hodnoty na disk. Program ich použije v ďalšom roku.
  4. Zobrazený výkaz zatvorte (netreba ho tlačiť).

Rovnaký postup platí pre Výkaz ziskov a strát.