Import účtovných dokladov

Treba pripraviť dva súbory: ucto.csv a adresy.csv. Položky sú oddelené bodkočiarkou, prvý riadok je súpis položiek (predpísané názvy), na poradí nezáleží. Zvýraznené sú tie, ktoré pravdepodobne budete exportovať, ostatné môžete všetky vynechať. Ak je na počítači, kde sa to má importovať, aj Excel, tak namiesto csv súborov môže byť aj excelovský súbor .xlsx, prípadne aj .ods

Ucto.csv

Názov položky Popis
TYP typ importovaných údajov (číslo 0..9)
DAVKA účtovný mesiac v tvare RRRRMM (rok, mesiac)
DRUH druh dokladu
CISLO číslo dokladu
PORADIE poradie riadku vo viacriadkovom doklade
DATUM dátum DD.MM.RR (deň, mesiac, rok), v dBase DDMMRR
DATUM2 voliteľný druhý dátum zaúčtovania alebo dodania
SUMA suma v tvare 999,99
TEXT Text
DPH značka pre DPH
FIRMA číslo firmy v adresári
MADAT účet „má dať“
IDMD Stredisko, číslo faktúry
DAL účet „dal“
IDDAL Stredisko, číslo faktúry
SPLAT Splatnosť (dátum DD.MM.RR, v dBase DDMMRR)
CSUMA suma v cudzej mene
CMENA  cudzia mena
KV značka pre kontrolný výkaz
INFO číslo faktúry, ak nie je zhodné s IDMD
ICO IČO firmy (použije sa pre vyhľadanie firmy v adresári)
DIC DIČ firmy, použitie podobne ako IČO
ICDPH IČDPH firmy, použitie podobne ako IČO
UID číselný kód užívateľa, ktorý pripravil doklady

 

Do Info sa zadáva číslo faktúry len v prípade, že obsahuje nečíselné znaky, a zadáva sa v tvare F=číslo, napr. F=900/2016.

Prvý riadok bude napr. DRUH;CISLO;DATUM;SUMA;TEXT;MADAT;IDMD;DAL;IDDAL;SPLAT;ICO;INFO

Namiesto položky ICO môže byť aj DIC, alebo ICDPH Pri importe načíta účtovný program adresár firiem z adresy.csv (sú tam len adresy použité vo faktúrach), a podľa IČO zistí, či už je daná firma v účtovníctve. Ak nie, tak ju pridá.

Príklad pre jednu faktúru:

DRUH;CISLO;DATUM;SUMA;TEXT;MADAT;IDMD;DAL;IDDAL;SPLAT;ICO;INFO
FO;1;15.01.2016;100.00;predaj tovaru;31100;2016001;60400;;20.01.2016;11223344;
FO;1;15.01.2016;20.00;DPH 20%;31100;2016001;34320;;20.01.2016;11223344; 

Adresy.csv

Názov položky Popis
FIRMA Číslo firmy
NAZOV Názov firmy
NAZOV2 Pokračovanie názvu
ULICA Ulica
PSC PSČ
MESTO Mesto
STAT Štát
ICO IČO
DIC DIČ
ICDPH IČDPH
SKRATKA Skrátený názov
KOD1 Prvá časť kódu
KOD2 Druhá časť kódu
KODY Kódy (obidva spolu)
SKUPINA Odberateľ. skupina
TEL Telefón
FAX Fax
ANALYT Účtovná analytika
UCET Bankový účet
AFAKT Fakturačné miesto – číslo firmy
BANKA Názov banky
MENO Prvý kontakt
MENO2 Druhý kontakt
MENO3 Tretí kontakt
POZN Poznámka k prvému kontaktu
POZN2 Poznámka k druhému kontaktu
POZN3 Poznámka k tretiemu kontaktu
EMAIL e-mail (prvý uvedený)
EMAIL2 e-mail k druhému kontaktu
EMAIL3 e-mail k tretiemu kontaktu
MOBIL Mobilný telefón
ZKARTA Číslo zákazníckej karty
WEB WWW stránka na Internete
POSTA Poštová adresa
AINFO Doplnková informácia (len v CSV)

 

Stačia len základné položky, napr. ICO;NAZOV;ULICA;MESTO;PSC;ICDPH