Prenos daňovej povinnosti

10.01.2018 - 09.02.2018

Čítajte tiež informáciu z Finančného riaditeľstva Predaj cez ERP.

V zmysle §69 ods.12 f) g) zákona o DPH sa niektoré tovary fakturujú bez dane, ak je odberateľom slovenský plátca DPH. Od verzie programu Sklad 15.71 je doplnená možnosť redaja takéhoto tovaru spolu s iným, na ktorý sa navzťahuje výnimka. Nie je teda nutné rozdeľovať dodávku na dve faktúry, jednu s DPH a jednu bez.

 Je potrebné vykonať tieto kroky:

1) Cez Servis - Nastavenia - Voľby - Špeciálne treba zapnúť voľbu Predaj bez DPH pre vybraný tovar v riadku

2) Položka Doplnkový kód na karte tovaru sa zmení na Kód SCS. Do nej treba na všetkých kartách tovaru, ktorého sa to týka, zapísať kód z colného sadzobníka, platný pre daný tovar (momentálne tie, čo patria do skupín 10,12,72,7301,7308,7314).

3) Upraviť formulár faktúry (dobropisu a pod.) podľa doleuvedených pokynov.
V prípade pokladne aj súbor pre definíciu pokladničného bloku (01_ftl01.txt a pod.).

Zmena sadzby DPH na nulu pre vybraný tovar sa dá urobiť ručne, alebo automaticky.

  • ručne - redpokladá sa len ojedinelé použitie - stlačením F2 sa označia riadky s tovarom, pri ktorých treba zmeniť DPH a potom stlačiť Ctrl+D. Tým to spôsobom sa dá sadzba DPH aj vrátiť na pôvodné hodnoty
  • automaticky - pri redaji program testuje, či je na na karte tovaru uvedený v položke Kód SCS príslušný 8-miestny kód z colného sadzobníka a začiatok tohto kódu sa nachádza v zozname kódov, na ktoré sa vzťahuje prenos daňovej povinnosti (v textovom súbore scsdph0.txt). Ak platí zároveň, že odberateľom je platiteľ DPH v zmysle §69, program automaticky nastaví pre daný tovar DPH na nulu. Cena tovaru bude farebne odlíšená. Je vhodné si cez Ctrl+R zapnúť zobrazovanie sadzby DPH pre kontrolu.

Položky so zmenenou sadzbou DPH na nulu sa pri zápise zoskupia na koniec faktúry, aby boli všetko spolu a na doklade bolo jasné, ktoré to sú. Je nutná úprava formuláru - musí tam byť uvedený text "Prenesenie daňovej povinnosti", je vhodné doplniť aj sĺpec s DPH sadzbou a prípadne aj kódom SCS.

Faktúra,  dobropis

Suma za tovar bez dane je uvedená v rekapitulácii DPH. Ak je v symbole pre daňovú sadzbu najmenej 7 znakov, použije sa označenie "bez DPH" namiesto DPH 0% (v skutočnosti sa nejedná o tovar so sadzbou 0%). Ak použijete menej znakov, bude tam "0%. Podobne - v riadkoch, kde je tovar bez dane, nemusí byť uvedené $eee.

V aktuálnej verzii program predpokladá, že na faktúre nie sú žiadne iné položky s nulovou sadzbou, ktoré nespadajú do prenosu daňovej povinnosti.

Úprava formuláru: Rozpis tovaru má dve časti, aby došlo k oddelenie bežný položiek a položiek s prenosom daňovej povinnosti.
Ak faktúra neobsahuje položke s nulovou sadzbou, tak riadok s textom "Prenesenie daňovej povinnosti" sa automaticky odstráni.
Stačí mať teda len jeden vzor faktúry. Riadok s ${ obsahuje bežné položky, $} len položky bez dane. Výnimkou je prípadná zľava za celý doklad, ktorá sa umiestni za položkami bez dane.

                                                                            j.cena
    číslo  typ           názov                             množstvo       bez DPH   DPH      celkom
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 ${ $EEEEE $YYYYYYYYYYY $TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT      $GGGGGGGG $JJJ $AAAAAAA  $eee $BBBBBBBBBB

 Prenesenie daňovej povinnosti                        SCS
 $} $EEEEE $YYYYYYYYYYY $TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT $LLL $GGGGGGGG $JJJ $AAAAAAA  $eee $BBBBBBBBBB
 
 
                                                Sadzba DPH      Základ €         DPH €        Spolu
                                              -----------------------------------------------------
                                                  $eeeeeee $hhhhhhhhhhhh $dddddddddddd $#SSSSSSSSSS
                                              -----------------------------------------------------
                                              Záloha ($333$88888888888 DPH:$444444444) $zzzzzzzzzzz
                                                                  |Celkom k úhrade EUR $SSSSSSSSSSS\
                                                                                       $===========

 Celkové množstvo pre SCS kód $#bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Na faktúre sa dajú vypísať aj celkové množstvá pre jednotlivé SCS kódy, je to údaj potrebný pre kontrolný výkaz v účtovníctve. Uvádzajú sa len 4-miestne kódy, a môže ich byť viac za sebou - viď. riadok so symbolom $#b. Ak nie je prenos daňovej povinnosti, riadok sa netlačí.

 

Príklad zobrazovania DPH v riadku s bežným tovarom, a prvými 4 číslicami z kódu SCS pre tovar s prenosom daň.povinnosti

                                                                               j.cena
    číslo  typ           názov                         DPH    množstvo       bez DPH        celkom
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 ${ $EEEEE $YYYYYYYYYYYY $TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  $eee  $GGGGGGGG $JJJ $AAAAAAAA  $BBBBBBBBBB

 Prenesenie daňovej povinnosti                         SCS
 $} $EEEEE $YYYYYYYYYYYY $TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  $LLL  $GGGGGGGG $JJJ $AAAAAAAA  $BBBBBBBBBB

 

Farebne vyznačené sú časti formuláru, ktoré budete musieť asi doplniť. Zobrazenie kódu SCS sa môže prípadne vynechať, ak to nepožaduje zákon.

Pokladňa (ERP)

 Vo funkcii Pokladňa je prenos daňovej povinnosti tiež možný, ale nie pre všetky typy pokladní, iba pre tie, ktoré dovoľujú tlačiť text s údajmi o odberateľovi a povinnú formulku "prenesenie daňovej povinnosti". (Easypos2010, Easypos2016, EasyComm, FT4000, Pegas FM06, UPOS).

V definícii pokladničného bloku (01_ftl01.txt) v časti "hlavička" treba doplniť údaje zákazníka, budú sa tlačiť pred položkami

 ;
 ; hlavička
 ;
 Odberateľ:
 #NAZFY
 #ULICA
 #PSC #MESTO
 IČO: #ICO   IČDPH: #ICDPH
 ---------------------------------------

Ak firma v bloku nie je zadaná, tieto údaje sa tlačiť nebudú.

Text o prenesení daňovej povinnosti bude do bloku vložený automaticky.

Zberná faktúra

Treba upraviť dodací list k zbernej faktúre, podobne ako na uvedenách príkladoch. Na samotnej faktúre by mal byť text o prenesení daňovej povinnosti.

Proforma faktúra, objednávka, ponuka

Pri týchto dokladoch sa nemusí urobiť úprava formuláru na ich rozpis v dvoch častiach (ale môže). Poradie položiek sa nemení, zostanú tak, ako boli zadané.

Príjemka

Pri príjemke zostávajú riadky v poradí, tak ako boli zadané, nie sú nutné žiadne úpravy formuláru.