Nastavenie pokladne s fiškálnou tlačiarňou

Tieto nastavenia platia len pre verziu programu s podporou fiškálnej tlačiarne. Môžu sa použiť tieto fiškálne tlačiarne:

  • Easypos2010
  • FT4000
  • Pegas FM-06
  • AxisPos X4
  • EFox
  • UPOS
  • BlackCat

Porovnanie vlastností nájdete na stránke Počítačová pokladňa s fiškálnou tlačiarňou

Nastavenia na pokladni

Program predpokladá štandardné nastavenie platidiel, tak ako je to popísané v dokumentácii pre jednotlivé fiškálne tlačiarne. Okrem toho je dôležité vypnúť automatické zobrazovanie na displeji počas tlače, lebo inak to môže značne spomaľovať tlač. Pri niektorých fiškálnych tlačiarňach to urobí program. Zobrazovanie na displej robí program počas zadávania položiek.

Ak počítač nie je pripojený na Internet, pre fiškálne tlačiarne Easypos2010, AxisPos, BlackCat, EFox treba do pracovného priečinku (nemusí sa zhodovať s tým, kde je inštalovaný program, skontrolujte si to v programe vo funkcii Servis - Súbory) prekopírovať knižnice DLL. Ak je pripojenie na Internet, stiahne si DLL knižnice program sám.

Nastavenie v programe pre strihanie pásky - vymažte nastavenie, ak tam nejaké je. Nastavenie sa použije len v prípade, že fiškálna tlačiareň nebude strihať pásku.

Easypos2010

Ak bola predtým používaná pokladňa Easypos.96, odinštalujte staré ovládače! Firmware pokladne nemôže byť starší ako 1.3.

Do tlačiarne treba načítať hypertext:
EasyPos2010i.htx  pre ihličkové tlačiarne Epson (šírka 40 znakov), EasyPos2010iStar.htx pre Star
EasyPos2010t.htx  pre termo tlačiarne Epson (šírka 42 znakov), EasyPos2010tStar.htx pre Star
Formát bloku sa automaticky prispôsobí podľa nastavení v programe (počet desatín pre množstvo, cenu, ceny bez DPH, ceny s DPH atď.)

Aktuálne sadzby DPH a presný čas nastaví program, zmeny treba odsúhlasiť. 
Ak chcete používať voľbu "Automatický vklad hotovosti po uzávierke", musíte vypnúť automatickú dennú uzávierku pri nastavení Easyposu.

Pegas FM-06

Cez servisný program nastaviť voľby: nekontrolovať sumu, manuálne oznamy na displeji
Platidlá: 1-karta, 2-šek, 3-str.lístok, 16-hotovosť (zapnúť preplatenie)

FT4000

Platidlá: 1-hotovosť, 2-karta, 3-str.lístky, 4-šeky
Cez servisný program nastaviť prenosovú rýchlosť 57600 (alebo 115200) a riadenie RTS/CTS.
Pre neplátcu DPH treba nastaviť obidve sadzby DPH na nulu.

AxisPos X4

Inštalovať ovládač pre USB->serial (dá sa aj stiahnuť AxisPos.inf).

UPOS

platidlá: 1-hotovosť, 2-karta, 3-str.lístky, 4-šeky

BlackCat

Platidlá: 1-hotovosť, 2-šeky, 4-karta, 6-lístky

EFox

Inštalovať ovládač pre USB->serial elcom-cdc.inf

 

Pripojenie na počítač

Komunikácia s fiškálnymi tlačiarňami je len cez sériový port, i keď samotné pripojenie môže byť na USB port a to buď s využitím špeciálneho ovládača, ktorý vytvorí virtuálny sériový port, alebo cez adaptér RS232 -> USB. Číslo portu musí byť v rozmedzí 1..9. Pripojenie cez USB prináša niekedy problémy pri vypnutí a opätovnom zapnutí tlačiarne, alebo prechodu počítača z režime spánku a pod. Vtedy je nutné vytiahnuť a znovu vložiť USB kábel.

 

Nastavenia obsahu pokladničného bloku

V súbore 01_ftl01.txt treba nastaviť, čo sa má tlačiť na bloku (číslo, typ, názov tovaru) a prípadná hlavička, päta. Logo funguje, len ak má danú možnosť fiškálna tlačiareň.
Ak sa napr. nemá tlačiť Typ na bloku, treba vymazať #TYP. Riadky, ktoré začínajú znakom ; sa ignorujú.

  hlavička
  #LOGO1 číslo loga v hlavičke
  #FIRMA odberateľ číslo firmy
  #NAZFY odberateľ názov firmy
  #ULICA odberateľ adresa
  #PSC
  #MESTO
  #ICO
  #DIC
  #ICDPH
  #IDLIEH identifikačné číslo pre lieh
   
  položky  
  #CISLO číslo tovaru / služby
  #TYP typ
  #NAZOV názov tovaru / služby
  #MNOZ množstvo
  #MJ merná jednotka
  #CENA jednotková cena
  #POPIS prvý popisný riadok tovaru
  #SN zadané sériové číslo tovaru
     
  päta  
  #PORC poradové číslo v počítači
  #PRCISLO číslo predajcu
  #PRMENO meno predajcu
#OBSLUHA meno obsluhy
  #SKLAD číslo skladu
  #SKLNAZ názov skladu
  #TEXT doplňujúci text zadaný cez Ctrl+F8
  #LOGO2 číslo loga v päte

 

Nastavenia v programe

Pripojenie treba nastaviť cez viť cez Servis - Nastavenia - Voľby.. nastavenia pre pokladňu:

Zapnúť voľbu pre fiškálny modul (stlačením Enter), myšou, alebo kurzorom sa nastaviť na názov fiškálneho modulu (tlačiarne), stlačiť Enter a vybrať zo zoznamu.

Podobným spôsobom treba nastaviť číslo sériového portu (1..9).

Po ukončení volieb (popis je ďalej) sa program automaticky pokúsi pripojiť na fiškálnu tlačiareň (musí byť zapnutá). Najprv použije predvolenú prenosovú rýchlosť (baudrate) podľa typu tlačiarne. Ak to nevyjde, skúsi ďalšie rýchlosti. Odporúčaná rýchlosť pre všetky tlačiarne je 57600 - 115200, niektoré tlačiarne to majú predvolené, pri iných to treba nastaviť (nastavuje servisný technik).

Popis volieb

Pri každej voľbe sa zobrazí vysvetlivka, ak na nej stlačíte Ctrl+F1.

Voľby nemusia fungovať so všetkými pokladňami. Napr. predaj v cenách bez DPH ide len na Pegas a Easypos. Pozrite si prehľad možností


Fiškálny modul (tlačiareň)

Aktivuje sa práca s modulom (názov je určený za touto voľbou).

Názov fiškálneho modulu (tlačiarne)

Stlačte Enter a vyberte modul zo zoznamu.

Sériový port

Stlačte Enter a vyberte port na na ktorom je dané zariadenie.

Displej

Aktivuje sa zobrazenie zadávaných položiek na pokladničnom displeji. Ak je táto voľba vypnutá zobrazenie vykonáva fiškálna tlačiareň, ale to sa deje počas tlače dokladu.

Sériový port pre displej

Zadáva sa v prípade, že máte samostatne stojaci displej, pripojený na sériový port. Stlačte Enter a vyberte port.

Typ displeja

Vyberte typ displeja. Štandardne ho netreba zadať, pretože displej patriaci k fiškálnej tlačiarni je ovládaný príkazmi fiškálnej tlačiarne a program sa nestará o typ. Funkčnosť displeja overíte pri zadávaní položiek vo funkcii Pokladňa. Po každej položke sa musí zobrazovať názov, cena a množstvo (ak je zadané). Ak displej nezobrazuje, v prípade fiškálnej tlačiarne Pegas skúste zvoliť typ displeja DIYPOS.

Snímač čiarového kódu

Aktivuje sa práca so snímačom čiarových kódov. Snímač sa aktivuje, ak je kurzor na položke typ na karte, v dodacom liste, príjemke atď. Ak je snímač pripojený priamo na USB port, v nastaveniach pri voľbe portu treba zvoliť písmeno K a snímač musí byť nastavený v režime "International keyboard mode (Alt method)". Inak program nevie rozoznať, či je čiarový kód zadaný zosnímením, alebo z klávesnice.

Sériový port pre snímač čiarového kódu

Stlačte Enter a vyberte port na na ktorom\n\ je dané zariadenie.

Prenosný terminál

Aktivuje sa práca s prenosným terminálom. Je možné ho použiť pre predaj, príjem a inventúru. Podporované modely sú zatiaľ CPT-8300, a CASIO DT.

Typ prenosného terminálu

Stlačte Enter a vyberte typ terminálu.

Otváranie pokladničnej zásuvky

Štandardne otvára zásuvku fiškálna tlačiareň a preto v tomto nastavení nemá byť nič. Ak potrebujete aby zásuvku ovládal program, tu sa zadá sekvencia pre otváranie (čísla oddelené čiarkou). Ak zadáte * použije sa preddefinovaná sekvencia kódov 27,112,49,25,250. Ak zadáte **, budú kódy 27,112,48,25,250.

Strihanie pásky

Štandardne zabezpečuje strihanie pásky fiškálna tlačiareň a preto, podobne ako pri zásuvke, tu nemusí byť nič zadané. Ak potrebujete aby pásku strihal program, tu sa zadá sekvencia pre strihanie (čísla oddelené čiarkou), Prvé číslo znamená počet riadkov, o ktoré sa má posunúť papier pred odstrihnutím. Ak zadáte *, použije sa 10,27,105.

Automatické aktivovanie snímača

Snímač čiarového kódu sa aktivuje len na vhodných položkách, tzn. kde má zmysel snímanie čiarového kódu. Na ostatný je vždy zablokovaný.

Platba kartou

Pri platení sa zobrazí aj možnosť zadať sumu platenú kartou.

Platba stravnými lístkami

Pri platení sa zobrazí aj možnosť zadať sumu platenú stravnými lístkami.

Platba šekmi

Pri platení sa zobrazí aj možnosť zadať sumu platenú šekom.

Pokladničné bloky v cenách s DPH

Pri predaji sa ponúkajú jednotkové ceny s DPH, tzn. celý pokladničný blok je v cenách s DPH. Rozpis dane je konci bloku.

Pokladničné bloky bez zadania odberateľa

Automaticky sa preskakuje zadávanie položky «odberateľ». Ak ho chcete zadať, môžete sa stlačením Esc vrátiť na danú položku.

Množstvo na blokoch v kusoch

Množstvo vypisované na blokoch bude na celé čísla, ak je to možné. Inak je množstvo na počet desatín podľa nastavenia (1-3).

Úsporný výpis bloku

Ak je množstvo 1 ks, vynechá sa jeho výpis na bloku. Táto voľba nemusí fungovať pri každej fiškálnej tlačiarni, prípadne sa použije úsporná tlač, tak ako ju realizuje samotná tlačiareň.

Automatická tlač kópie uzávierky

Po vytlačení dennej uzávierky sa automaticky vytlačí aj jej kópia (pre účtovníčku). Pri tlačiarňach, ktoré nemajú funkciu kópie uzávierky sa vytlačí Prehľadová uzávierka (obsahovo je totožná s dennej uzávierkou).

Automatický vklad hotovosti po uzávierke

Pred uzávierkou program zistí stav hotovosti na pokladni a po vytlačení uzávierky urobí automaticky vklad.

Automatická tlač kópie úhrady faktúry

Pri úhrade faktúry sa urobí hneď kópia bloku (pre účtovníčku).

Úhrady faktúr cez pokladňu

Povoľuje sa úhrada faktúry v hotovosti, alebo platobnou kartou. Treba vojsť do faktúry a stlačiť F5.

Povolená čiastočná úhrada faktúry

Pri úhrade faktúry je možné zadať aj nižšiu sumu, t.j. faktúra nemusí byť zaplatená úplne.

Zapisovanie kópie pásky na disk

Kópia bloku/uzávierky sa zapíše do diskového súboru. Ten sa dá prezerať po stlačení Alt+F7. Kópia neslúži na daňové účely! Ide len o pomôcku pri hľadaní blokov a pod.

Priečinok pre vzdialenú fiškálnu tlačiareň

Ak je zadaný tento priečinok, program nekomunikuje priamo s tlačiarňou, ale vytvára súbor príkazov pre pre fiškálnu tlačiareň a ukladá ho do tohoto priečinku. Súbor je potom spracovaný tzv. tlačovým manažérom.

Priečinok pre vzdialenú pokladňu

Ak program nekomunikuje priamo s fiškálnou tlačiarňou, do daného priečinku posiela údaje pre tlačového manažéra.

Zobrazenie sumy veľkými číslicami

Výsledná suma na pokladni bude zobrazená veľkými číslicami.